Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
3713 Sayl Terrle Mcadele Kanununun 6. ve 7. Maddelerinin Yrrlkten Kaldrlmasna likin Yasa nerisi (Bu neri 3. Yarg Paketi yasa tasars grlrken Adalet Komisyonu gndemine alnd ancak zerinde grme ve oylama yaplmadan reddedildi.)

29.12.2011

 

TERÖRLE MÜCADELE YASASININ EN ÇOK KÂYET EDLEN

MADDELERNN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI ÇN CHP STANBUL MLLETVEKL OKTAY EK YASA ÖNERS VERD

 

 

 

CHP stanbul Milletvekili Oktay Eki, 1991’de çkan 3713 sayl Terörle Mücadele Yasasnn en çok ikâyet konusu olan 6 ve 7’nci maddelerinin yürürlükten kaldrlmasn öngören bir yasa önerisini TBMM Bakanlna verdi.

 

Eki, “Terörle Mücadele Yasas, aslnda ceza mevzuatmzda olan ama yeterli dikkat ve titizlikle uygulanmad için “boluk olduu” izlenimi domasna yol açan durumu ortadan kaldrlmak için çkarld. 

 

Dorusu u ki bu yasay çkarmak için o tarihte çok çaba sarf eden merhum Turgut Özal’n asl amac, Ceza Yasasnn özellikle lim Yayma Cemiyeti gibi belli çevrelerce çok ikâyet edilen 163’üncü maddesini yürürlükten kaldrmakt. Onu dengelemek için ayn yasann 141 ve 142’nci maddeleri de yürürlükten kaldrld. 

 

Böylece “din ve vicdan özgürlüü” ile “ifade özgürlüü” konularnda olumlu yönde bir deiim oldu ama özellikle 163’üncü maddenin –deitirilerek yumuatlmas yerine- tamamen yürürlükten kalkmas her türlü irticai faaliyetin önünü açt. 

 

Ama yasann asl iddias olan “Terörle Mücadele” yönünde hiçbir olumlu sonuç alnamad. Geride kalan 20 yllk uygulama bizi “resim tuvallerinde ve iirlerde bile terör ile terörist arayan” Türkiye’ye getirdi. Bu yüzden çok masumun can yand. Özellikle “haber verme” ilevini yerine getirmeye çalan pek çok gazeteci, “terörle mücadelede görev yapan birilerinin ismini açklamak” gibi çou kez olayla da uyumlu olmayan gerekçelerle mahkûm edildi. 

 

Keza Türkiye bir yandan PKK’nn mral’daki bann her hafta avukatlar araclyla verdii talimatlarn herkesin gözü önünde yaynland, öte yandan da terör örgütü PKK’nn herhangi bir açklamasn kamuoyuna duyurduu için gazetecilerin hapsedildii ülke konumuna dütü. te bu saçmala son vermek amacyla TBMM Bakanlna, Terörle Mücadele Yasasnn 6 ve 7’nci maddelerinin yürürlükten kaldrlmasn isteyen yasa önerimi sundum” dedi.

 

3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE YASASININ 6 VE 7’NC MADDELERNN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA YASA ÖNERS GEREKÇES Terörle mücadele 25 yl akn süredir yaammzn bir parçasdr. Çeyrek asr geride brakmamza ramen terörün devam ediyor olmas, bugüne kadar uygulanan politikalarn baarsz olduunu ispat etmektedir. “Uygulanan politikalar” deyimi, dier önlemler yannda terörle mücadeleyi esas alan yasalar da içermektedir. Bir baka deyile vardmz nokta, çkarlan yasalarn da amacna ulamadn ksaca baarsz olduunu göstermektedir. O balamda en belirgin baarszlk, 1991’den (20 yldan) beri uygulanmakta olan “Terörle Mücadele Yasas”na ait olmak gerekir. Nitekim söz konusu yasann, “masum” olduuna toplumsal vicdann tanklk edecei kimselerin pervaszca tutuklanmalarna, buna karlk eli kanl teröristlerin saldrlarn giderek artrmalarna engel olucu bir etkisi görülmü deildir. O balamda yasann 6’nc ve 7’nci maddeleri özellikle medya mensuplarna gereksiz eziyetten baka bir eye hizmet etmedii bilinmektedir. Örnein 6’nc madde “terör örgütünün hangi kiilere kar suç ileyeceinin kamuoyuna haber verilmesini” suç saymaktadr. Ayn ekilde madde “terörle mücadelede görev alm kamu görevlilerinin hüviyetlerini açklamay ve yaynlamay” ayrca “bu yolla hedef göstermeyi” bir yldan üç yla kadar hapis cezasn gerektiren suç saymaktadr. Yasann “suç” sayd eylemlerden biri de “terör örgütü bildiri ve açklamalarn basmak ve yaynlamak”tr. Yukarda belirtildii gibi bu hükümler yirmi yldr yürürlükte olmasna ramen terörle mücadele ettii için “terör örgütüne hedef gösterilen” veya böyle bir eylem nedeniyle saldrya uram bir kamu görevlisini göstermek mümkün deildir. Herkesin bildii gibi “terör örgütü” bu tür yaynlardan veya iddialardan bamsz ekilde kendi hedefini belirleyip asker-polis-öretmen-köy korucusu dahil cinayet ilemektedir. Keza “terör örgütünün bildiri ve/veya açklamalarn yaynlamak” da yaanan gerçekler karsnda komiktir. Çünkü Türkiye’nin çeyrek asr akn süredir mücadele ettii PKK’nn halen mral’da “müebbet hapis” hükümlüsü lideri kendisini görmeye gelen avukatlar araclyla talimatlarn kamuoyuna ve terör örgütüne iletmekte, onun beyanlarnn PKK’y balayc nitelikte olduu da herkes tarafndan ifade edilmektedir. Dahas, PKK’nn “Kandil” yaplanmasnn tüm bildiri, demeç ve açklamalar da bu örgüte yakn olduu bilinen haber ajanslar araclyla kamuoyuna duyurulmaktadr. Ama bunlara uygulanan bir yaptrm yoktur. Olmamas da normaldir çünkü bu ülkeyi, halkn gerçekleri örenme hakkn engelleyerek deil kamuoyuna gerçekleri ileterek yönetmek gereklidir. Terör örgütünün propagandasn yapmak veya bildirilerini basmak ayr bir eylemdir ve Ceza Yasamzn suçu ve suçluyu övmek, ona destek vermek gibi eylemleri suç sayan hükümleriyle esasen yaptrma balanmtr. Örnein 5237 Sayl Ceza Yasasnn 38’nci maddesi “Bakasn suç ilemeye azmettiren kiinin, ilenen suçun cezas ile cezalandrlacan” belirtmekte, 39’uncu madde “Suç ilemeye tevik etmek veya suç ileme kararn kuvvetlendirme”yi ve “Suçun nasl ilenecei hususunda yol gösterme”yi cezalandrmaktadr. Keza 220’nci madde bir suç örgütünün veya amacnn “Propagandasn yapan kii, bir yldan üç yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr. Bu suçun basn ve yayn yolu ile ilenmesi hâlinde, verilecek ceza yar orannda artrlr” demektedir. Söz konusu 6’nc maddenin getirdii yenilik ise bilindii gibi Anayasaya açkça aykrdr. Çünkü bu hüküm, Cumhuriyet Savclarna, Anayasann vermedii bir yetki vermekte ksaca terör örgütünün propagandasn yapan süreli yaynlarn yaynnn hakim karar alnmas için geçecek zamann “gecikme”ye yol açmas ihtimali karsnda Cumhuriyet Savcs emriyle, tedbir olarak onbe günden bir aya kadar durdurulabileceini öngörmektedir. Belirttiimiz gibi Anayasann ilgili hükümleri savclara böyle bir yetki vermediine ve kimse “Anayasadan kaynaklanmayan” bir yetki kullanamayacana göre, bu hüküm de hukuki temelden yoksundur ve gereksizdir. Yasann “terör örgütünün propagandasn yapan kiiyi” cezalandrmay amaçlayan 7’nci maddesinin de Ceza Yasasndaki ayn amaca dönük hükümler nedeniyle gereksizlii bir yana, bu eyleme katlmam yani “suçun ileniine itirak etmemi olan” basn ve yayn organ çalanlarn da bin günden onbin güne kadar Adli para cezasna mahkûm etmeyi emreden hükmü, “cezann ahsilii” yani herkesin kendi eyleminden sorumlu olmas gerektii ilkesi karsnda anlamszdr. Yukarda arz edilen nedenlerle tamamyla gereksiz olan 6’nc ve 7’nci maddelerin yürürlükten kaldrlmasn arz ve teklif ederim.

 

3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE YASASININ 6 VE 7’NC MADDELERNN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA YASA ÖNERS Madde-1 12 Nisan 1991 tarih ve 3713 sayl Terörle Mücadele Kanununun 29 Haziran 2006 tarih ve 5532 sayl Kanunla deitirilen 6 ve 7’nci maddeleri yürürlükten kaldrlmtr. Madde-2 Bu kanun Resmi Gazetede yaynland gün yürürlüe girer. Madde-3 Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.