Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
Soru nergelerinin leme Alnmamasnn Yasal Dayana Ne?

17.10.2011Tatil dönemlerinde verilen soru önergelerinin ileme alnmamasnn yasal dayanan ve uygulann TBMM Bakan'na soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1- TBMM'nin tatil karan ald zaman aralnda verilmi yazl soru önergelerinin tatil bitinceye kadar ileme konulmamas yolundaki uygulama ilk olarak hangi tarihte balamtr?

2- TBMM Bakanlk Divannn, Babakanln ve Bakanlklarn Anayasa ve yasalarla verilmi görevlerini ''tatil" gerekçesiyle ertelemeleri veya yerine getirmemeleri mümkün müdür? Mümkün ise bunun yasal dayana nedir?

3- TBMM Bakanl bu uygulamay, "devletin devamll" ilkesi nda nasl açklamaktadr?

4- TBMM'nin temel ilevlerinden biri "denetleme" olduuna ve "yazl/sözlü soru" mekanizmalar da bu ilevin en etkili araçlar olarak Anayasamzda sayldna göre:

a) TBMM Bakanlna Temmuz ve Austos aylarnda sunulan bir yazl soru önergesinin "Meclisin tatilde olduu" gerekçesiyle ileme konulmamas yukarda vurgulanan "denetleme" ilevinin bizzat TBMM Bakanl tarafndan engellendiini göstermez mi?

b) Yazl sorularn gecikmeden ilgili bakanla gönderilmemesi ve sorumlu bakann zamannda uyarlmamas yüzünden doan sakncann (Örnein 21 Temmuz 2011 tarihli yazl soru önergem Milli Eitim Bakanlna zamannda gönderilmedii için Mesudiye'nin Türkköyü'ndeki lköretim Okulu yanl bir kararla kapatld ve 107 yavru madur edildi) sorumluluunu TBMM Bakanl üstleniyor mu?''


YANITLAR:

TBMM Bakan adna TBMM Bakanvekili Mehmet Salam tarafndan 21 Kasm 2011 tarihinde verilen yant aadadr:''5/3/1973 tarihli ve 584 sayl Kararla kabul edilen ve hâlihazrda uygulanmakta olan Türkiye Büyük Millet Meclisi çtüzüünün "Gelen kâtlar listesi'' balkl 51 inci maddesinde; "Bakanla gelen kanm tasan ve teklifleri, resmî tezkereler ve komisyon raporlar ile soru, genel görüme, Meclis aratrmas, Meclis soruturmas ve gensoru önergeleri, gelen kâtlar listesinde yaymlanr. Bunlardan Genel Kurula sevk edilenler bu listede ayrca belirtilir. Bakanla geli tarihleri de ayrca gösterilir./Gelen kâtlar Meclisin toplant günleri datlr ve tutanaa eklenir./Gelen kâtlar, tatile rastlamad takdirde. Cumartesi ve Pazar hariç, her gün yaymlanr, ilan tahtasna aslr ve ilk birleim tutanana eklenir. " denilmektedir. Madde hükmünde de görülecei üzere tatile rastlayan günlerde geien kâtlar listesi yaymlanmamaktadr.

çtüzüün 183 üncü maddesi uyarnca çtüzükte gösterilen süreler, aksi, Anayasa, kanun veya çtüzükte belirtilmedikçe, tatil srasnda ilemez.

çtüzüün 96 nc maddesinin üçüncü fkrasnda da, Bakann çtüzük artlarna uygun gördüü Önergeleri gelen kâtlar listesinde yaymlayaca ve Babakanla ve ait olduu bakanla gönderecei öngörülmütür.

Bu hükümler çtüzüün yürürlüe girdii 1 Eylül 1973 tarihinden günümüze kadar uygulanmaktadr. Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilden sonraki ilk birleimlerine ait gelen kâtlar listesine bakldnda tatil döneminde gelen soru önergelerinin tatilin bitmesiyle birlikte ileme alnd görülecektir.

çtüzüün belirtilen hükümleri dorultusunda, tatil srasnda sürelerin ilememesi ve gelen kâtlar listesinin düzenlenememesi nedeniyle yeni yasama ylnn balamasyla birlikte gelen kâtlar listesi yaymlanmaya balanmakta ve tatil döneminde gelen soru önergeleri gelen kâtlar listesine alnarak Babakanla veya ait olduu bakanla gönderilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Sayglarmla.

Mehmet Salam

TBMM Bakanvekili''