Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
Yaklak 30 Ylda Ne Kadar rtl denek Kullanld?

10.08.2012


1980 ylndan bugüne ne kadar Örtülü Ödenek kullanldn Babakan'a soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi: ''1- Babakanlk 1980 (dahil) her yl (aktarmalarla birlikte) fiilen kaç Tl. "Örtülü Ödenek" kullanmtr?

2- 1980 (dahil) her yl Devlet Bütçesine konan "Örtülü Ödenek* miktar ve bunlarn yldan yla art oran nedir?

3- Örtülü ödenein kullanld yerlerle ilgili gayr resmi kayt kaç yldan veri tutulmaktadr?''

YANITLAR:


Babakan adna Babakan Yardmcs Bekir Bozda tarafndan 10 Ekim 2012 tarihinde verilen yant aadadr:

''Örtülü ödenein nasl ve ne amaçla kullanlaca, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 24 üncü maddesinde tanmlanm ve kullanm esaslar belirlenmitir. Buna göre;

"Örtülü ödenek; kapal istihbarat ve kapal savunma hizmetleri, Devletin milli güvenlii ve yüksek menfaatleri ile Devlet itibarnn gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olaanüstü hizmetlerle ilgili Hükümet icaplar için kullanlmak üzere Babakanlk bütçesine konulan ödenektir. Kanunlarla verilen görevlerin gerektirdii istihbarat hizmetlerini yürüten dier kamu idarelerinin bütçelerine de örtülü ödenek konulabilir. Örtülü ödenek bu amaçlar dmda ve Babakann ve ailesinin kiisel harcamalar ile siyasi partilerin idare, propaganda ve seçim ihtiyaçlarnda kullanlamaz. lgili ylda bu amaçla tahsis edilen ödenekler toplam, genel bütçe balangç ödenekleri toplamnn binde beini geçemez.

Babakanlk ve dier ilgili idare bütçelerinde yer alan örtülü ödeneklerin kullanlma yeri, giderin kimin tarafndan yaplaca, hesaplarm tutulma ve kapatlma yöntemi, gideri yapanm deimesi halinde yeni yetkiliye hangi belgelerin aktarlaca Babakan tarafndan belirlenir.

Örtülü ödeneklere ilikin giderler Babakan, Maliye Bakan ve ilgili Bakan tarafndan imzalanan kararname esaslarna göre gerçekletirilir ve ödenir."

Örtülü ödenek ile ilgili harcamalar 2007 ylndan itibaren Babakanlk Faaliyet Raporlarnda belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Bekir Bozda
Babakan Yardmcs''