Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 20 Haziran aramba  2018
Ulubey lesine Bal 7 Kye Su Gtrecek hale Neden ptal Edildi?

18.10.2011Ali Kaban'n Ordu Valilii döneminde Ulubey lçesine bal 7 köye su getirilmesi amacyla yaplan ihalenin iptal edildii iddialarn Babakan'a soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi: 


''1- Ali Kaban’n Ordu Valilii döneminde Ulubey lçesine bal 7 köye su getirilmesi amacyla açlan ihale sonucu ii üstlenen firmann çalmalar sürerken, Vali tarafndan Ulubey Kaymakam Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardmcs Turan Çuhadar’n ihaleyi iptal ettii ve birinci firmaya 2 milyon TL bedelle verilen iin ikinci firmaya 7.5 milyon Tl bedelle verildii doru mudur?

2- lk ihaleyi alan firmann dare aleyhine açt davada 10 milyon 772 bin TL tazminat talep ettii doru mudur?

3- kinci firma tarafndan tamamlanan su hatlarnn patlad, tkand ve sk sk sorun yaratt doru mudur?

4- Kaymakam Vekili Turan Çuhadar’n verdii ve uygulattrd “iptal” kararnn Ordu dare Mahkemesi tarafndan iptal edildii doru mudur?

5- Konunun Mülkiye Müfettileri tarafndan incelendii ve çileri Bakanlna sunulan raporda dönemin Ordu Valisi Ali Kaban ile Ulubey Kaymakam Vekili Turan Çuhadar’n yaplan ilemler nedeniyle sorumlu tutulduklar doru mudur?

6- Bu nedenle kamunun urad zarar varsa miktar nedir?

7- Kamunun zararn buna neden olanlarn ödemesi için ne yaplmtr?''


YANITLAR:


Babakan adna çileri Bakan dris Naim ahin tarafndan 25 Ocak 2012 tarihinde verilen yant aadadr:


''stanbul Milletvekili Oktay EK'nin 7/834 esas no'lu yazl soru önergesine Sayn Bakanmzca verilecek cevaba esas olmak üzere hazrlanan bilgiler maddeler halinde aaya çkarlmtr.

1- Köyde projesi kapsamnda Ulubey lçesine bal yedi (7) köye içme suyu getirilmesi amacyla Gölköy Kaymakam Ulubey Kaymakam Vekili Mehmet DEMÎR'in hale Komisyon Bakanln yürüttüü, açk ihale usulü ile gerçekletirilen 24.09.2007 tarihli ihaleye en düük teklifi Parlak n. Turizm San. ve Tic. Ltd. Sti.'nin 1.899.128,62 TL olarak verdii, ikinci sradaki en düük teklif sahibi Ünko n. Malz. Taah. Tic. Ltd. ti. tarafndan 2.095.562,00 TL teklif verildii, hale Komisyon Bakan Kaymakam Mehmet DEMR tarafndan Köylere Hizmet Götürme Birlii hale Yönetmelii'nin 39. maddesi gereince isteklilerden ikinci teklif istendii ikinci tekliflerin verilmesi sonucunda Ünko n. Malz. Taah. Tic. Ltd. Sti.'nin 2.000.000,00 TL teklif verdii, ihalenin birinci aamasnda teklif veren Parlak n. Turizm San. ve Tic. Ltd. Sti.'nin ikinci aama teklif görümesine katlmad, dare Mahkemesine ihale d braklmasnn yerinde olmad iddias ile açlan davada, Ordu dare Mahkemesinin 15.08.2008 tarihli karar üzerine ihalenin iptal edildii, iptal edilen ihale karan üzerine idarece iin 27.06.2008 tarihinde sözleme kapsamnda gerçekletirilen i ile ilgili KDV dahil olmak üzere 401.578,45 TL hak edi ödenmek sureti ile 27.06.2008 tarihinde tasfiye olunduu,

halenin tekrar 06.08.2008 tarihinde 651.123,45 TL bedel üzerinden Medis n. Har. Tic. Ltd. ti.'ne ihale edildii, soru önergesinde belirtilen 7.500.000,00 TL bedelle verilen herhangi bir sözleme bulunmad,

2- lk ihaleyi alan firma olan Ünko n. Malz. Taah. Tic. Ltd. Sti.'nin idare aleyhine açt

10.772.000,00 TL tazminat talepli dava bulunmad, ancak ad gecen yüklenicinin alt yüklenicisi olan

Aar n. Taah. Mad. San. Tic. Ltd. Sti.'nin Ulubey Kaymakamlna sunmu olduu 18.11.2011

tarihli dilekçesi ile 10.772.000,00 TL tazminat talep ettii, idare tarafndan 25.11.2011 gun ve 203

sayl yaz ile konunun yüklenici ile 27.06.2008 tarihinde tasfiye olunduu, alt yüklenicinin idare ile

herhangi bir muhataplk ilikisinin bulunmad, bu konudaki alacak taleplerinin yüklenici firmaya

yöneltilmesi hususlannn bildirildii,

3- kinci firma olan ve Medis n. Tic. Ltd. ti. tarafndan gerçekletirilen imalatlarn güzergahnda zaman zaman patlamalar yaanm olup, idare tarafndan söz konusu soruna yönelik olarak Ulubey Asliye Hukuk Mahkemesinde tespit davas açlm ve halen hukuk süreci devam ettii,

4- Gölköy Kaymakam Ulubey Kaymakam Vekili Mehmet DEMR tarafndan 24.09.2007 tarihinde gerçekletirilen ve ayrntlar cevap metninin 1. maddesinde belirtilen ihale Ordu dare Mahkemesi tarafndan iptal edilmi olup, dönemin Ulubey Kaymakam Vekillii görevi yürüten Turan ÇUHADAR'n bu konu ile ilgili herhangi bir ilgisinin bulunmad,

5- Konu Mülkiye Bamüfettii Süleyman YILDIRIM tarafndan incelendii, ad geçen tarafndan tanzim olunan 13.06.2011 gun ve 169/15 sayl tazmin raporunda yaplan mükerrer ödemeden dolay dönemin Kaymakam Vekili Turan ÇUHADAR sorumlu tutulduu,

6- Bu nedenle 5. maddede belirtildii üzere kamunun zarar miktar toplam olarak 121.545,08 TL olduu,

7- Söz konusu tazmin raporunda kamu zararna ilikin 22.11.2011 gun ve 2 sayl kararn 4. maddesinde belirtilen kii borcunun kaldrlmas yönünde Birlik Meclis Karar alnm, alnan bu meclis karar idare tarafndan 28.11.2011 gün ve 206 sayl yaz ile 5355 sayl Mahalli dare Birlikleri Kanununun 22. maddesinin 2. fkras gereince ilem yaplmak üzere Valiliimize gönderilmi olup, toplamda 121.548,08 TL.kii borcunun kaldrlmasna dair birlik meclisince alnan 22.11.2011 tarih ve 2011/2 sayl kararn iptali yönünde Ordu dare Mahkemesine 30.11.2011 tarih ve 9167 sayl yazmzla bavurulmu, çii borcu ile ilgili süreç halen devam etmektedir.


Bilgilerinize arz ederim.

dris Naim ahin

çileri Bakan''