Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
Fransa'da ldrlen 3 Terrist Daha nce Neden Trkiye'ye Teslim Edilmedi?

14.01.2013


Fransa'da öldürülen 3 PKK'l ile ilgili ortaya çkan sorularn yantlarn hem Dileri Bakan'na hem de Adalet Bakan'na soran Oktay Eki'nin sorduu sorular srayla öyleydi:Dileri Bakan'na sorulan sorular:

 

''1- 9 Ocak 2013 günü  Paris’teki bir büroda vurularak öldürülen Sakine Cansz, Fidan Doan ve Leyla Söylemez Türkiye Cumhuriyeti vatanda deil miydi?

2- Eer Türkiye Cumhuriyeti vatanda idilerse bunlar hakknda Fransa ve Almanya Hükümetleri nezdinde yaplm herhangi bir teebbüs var mdr?

3- Ad geçenler Türkiye Cumhuriyeti vatanda idiyseler, ülkemizle Fransa arasndaki ikili anlamalarla iki ülkeyi balayan çok tarafl anlamalar, bunlarn yakalanmasn ve Türkiye’ye iade edilmesini gerektirmiyor muydu?''

Adalet Bakan'na sorulan sorular:

 

''1- 9 Ocak 2013 tarihinde Paris’teki bir büroda vurularak öldürülen Sakine Cansz, Fidan Doan ve Leyla Söylemez hakknda balatlm herhangi bir soruturma var m idi? Var idiyse bunlarla ilgili suçlama ne idi?

2- Ad geçenler Türkiye Cumhuriyeti vatanda deil miydi?

3- Türkiye Cumhuriyeti vatanda idiyseler, ülkemizle Fransa arasndaki ikili anlamalarla iki ülkeyi balayan çok tarafl anlamalar, terör örgütü üyesi olduklar ileri sürülen Sakine Cansz, Fidan Doan ve Leyla Söylemez’in yakalanmasn ve Türkiye’ye iade edilmesini gerektirmiyor muydu?

4- Hükümetimiz, Fransz hükümeti nezdinde, söz konusu maktulelerin Türkiye aleyhindeki eylemleri nedeniyle haklarnda herhangi bir teebbüste bulunmu mudur? Bulunmusa bunun nitelii ve alnan yant(lar) nedir?''  


YANITLAR:


Dileri Bakan'na sorulan sorulara Bakan'n 24 Nisan 2013 tarihinde verdii yantlar aadadr:


''çileri Bakanlmz Emniyet Genel Müdürlüünden alnan bilgilere göre bahsekonu kiilerin, açk isimleri aada kaydedilen Türk vatandalar olduklar anlalmtr:


Tunceli-Merkez-Batman Köyü nüfusuna kaytl, 12.12.1958 Tunceli doumlu Sakine CANSIZ,

Kahramanmara-Nurhak-Bar Hançplaklar nüfusuna kaytl, 17/01/1984 Elbistan doumlu Fidan DOAN,

Mersin-Yeniehir-Mersin nüfusuna kaytl, 01/01/1988 Mersin doumlu Leyla AYLEMEZ.

Bu kiilere isnad edilen suçlar nedeniyle ilgili ülke ve taraflar nezdinde zamannda her düzeyde gerekli giriimler yaplmtr.


Sayglarmla arz ederim.

Prof. Dr. Ahmet Davutolu

Dileri Bakan''


 


Adalet Bakan Sadullah Ergin'in 15 Mays 2013 tarihinde verdii yant aadadr:


''Bakanlmza yöneltilip yazl olarak cevaplandrlmas istenilen 7/16374 Esas Nolu soru önergesinin cevab aada sunulmutur.

I- Ülkemizde yürütülmekte olan bir soruturma ve kovuturma kapsamnda ya da bir

mahkûmiyet hükmünün infaz amacyla aranmakta olup da yabanc bir ülkede bulunduu

tespit edilen ve geri verilmesi istenilen kiiler hakknda, ilgili Cumhuriyet savcl veya

mahkeme tarafndan ahsn bulunduu devlet makamlarna hitaben "iade talepnamesi"

düzenlenmektedir.

Yurtdnda bulunduu ülke tespit edilemeyen aranan ahslarn Ülkemize iadesi amacyla, uluslararas düzeyde aranmalarn teminen, nterpol Genel Sekreterliince krmz bülten çkarlmas, krmz bülten çkncaya kadar herhangi bir gecikmeye mahal vermemek amacyla difüzyon mesaj yaymlanmas için çileri Bakanl nezdinde gerekli giriimlerde bulunulmaktadr.

ade talepnamesine, "Suçlularn adesine Dair Avrupa SÖzlemesi'ne taraf olan ülkeler için, bu Sözlemenin 12. maddesinin ikinci fkrasnda saylan belgeler, Ülkemizle iki tarafl sözleme bulunan yabanc ülkeler için sözlemede saylan belgeler eklenmektedir.

ade evrak, adlî makamlar tarafndan hazrlanmakta olup, iade konusunda ikili ve çok tarafl sözlemelere göre, Bakanlmza "merkezi makam" olarak verilen yetkiye istinaden, iade evrak, Bakanlmz Uluslararas Hukuk ve D ilikiler Genel Müdürlüü tarafndan incelendikten sonra, eksiklik bulunmamas halinde, tercüme ettirilerek Dileri Bakanl araclyla ilgili devlet makamlarna iletilmektedir.

II- Ceza ilerinde uluslararas adlî yardmlama kurumlarndan biri olan suçlularn

geri verilmesi, bir devlet ülkesinde ilemi bulunduu bir suçtan dolay üpheli veya sank

olan ve bir baka devlet ülkesinde bulunan bir kiinin, hakknda soruturma ve kovuturma

ilemlerinin yaplmas ya da hükümlüler hakknda hükmolunan cezann infaz amacyla,

yetkili dier bir devletin talebi üzerine, bu devlete teslim edilmesinden ibaret olan adlî ve

siyasî bir ilemdir.

"Suçlularn adesine Dair Avrupa Sözlemesinin 16 ve 22. maddelerine göre, ahslarn iade edilip edilmemesi ve iade talebinin incelenmesi sürecinde tutuklama veya buna benzer adlî kontrol tedbirlerine tâbi tutulup tutulmamas, talep edilen devlet yetkili makamlarnn takdirinde olan bir husustur.

iade taleplerimizde karlalan sorunlarla ilgili olarak bir çok ülke ile muhtelif tarihlerde, ikili ve teknik düzeyde görümeler gerçekletirilmekte ve SUÇUarm adesinde karlalan sorunlar ele alnmaktadr.

III- Cumhuriyet  bapsavclklanyla   yaplan   yazmalardan   ve Bakanlmz

kaytlarnn incelenmesinden;


A) Soru önergesinde ismi geçen her üç kiinin de vatanda statüsünde olduklar; ölüm tarihleri olan 10/01/2013 tarihi itibaryla vatandalktan çkarldklarna dair herhangi bir kayt bulunmad;

B) Önergede yer alan isim sralamasna göre;


1- Ad geçenlerden ilki hakknda, silahl terör örgütüne üye olmak suçmdan Diyarbakr Cumhuriyet Basavclnn 1998/302 sayl; silahl terör örgütünün yönetici olmak suçundan Malatya Cumhuriyet Basavclnn 1999/448 sayl dosyalan üzerinden soruturma yürütüldüü; Malatya 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 13/09/2002 tarihli ve 2002/517 Deiik sayl gyabi tutuklama kararma istinaden nterpol Genel Sekreterliince düzenlenen 22/02/2005 tarihli ve A-277/2-2005 kontrol numaral krmz bültenle belirtilen tarihten itibaren uluslararas düzeyde arand;

01/06/2005 tarihinde yürürlüe giren 5237 sayl Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta deiiklik yapan düzenleme uyarnca, Malatya 3. Ar Ceza Mahkemesinin müteakip tarihli kararlaryla kii hakkndaki kararn yenilendii;

çileri Bakanlnn 20/03/2007 tarihli yazs ile sözü edilenin 19/03/2007 tarihinde Hamburg'ta yakalandnn bildirilmesi üzerine, iade amaçl geçici tutuklama süresinin 40 güne çkarlmasnn talep edildii; talebimizin kabulü üzerine hazrlanan iade evraknn süresi içerisinde gönderildii;

Hamburg Yüksek Mahkemesinin 25/04/2007 tarihli karar ile Malatya 3. Ar Ceza Mahkemesince düzenlenen tutuklama müzekkeresinin, Suçlularn iadesine Dair Avrupa Sözlemesinin 12. maddesinin ikinci paragrafndaki koullan karlamad; isnat edilen suçlara ilikin ilenilen zaman, yer ve icra biçimi gibi bilgilere yer verilmedii; sunulan bilgilerin, eylemin Sözleme kapsamnda iadeye uygun bir suç tekil edip etmedii ve siyasal suç yönünden iade engellerinin bulunup bulunmadn incelemek açsndan yetersiz olduu; bilgilerin tamamlanmasnn sunulmu olan tutuklama müzekkeresinin esasl yetersizlii nedeniyle mümkün olmad gerekçeleriyle ad geçen hakkndaki iade talebimizin reddedildii;

Malatya Cumhuriyet Basavcl tarafndan hazrlanan iade evraknn incelenmesinde; Sözlemenin 12. maddesinin ikinci fkrasnda belirtilen bilgi ve belgelere dayal olarak, tank beyanlar dorultusunda, iade talebine konu tüm eylemler hakknda yer ve zaman bildirilerek ad geçene isnat edilen suçun somutlatrldmm görüldüü;

Son olarak, içileri Bakanlnca Fransa nterpolüne gönderilen 04/05/2012 tarihli mesaj ile ad geçenin kardeinin Fransa'da ikamet ettii bildirilerek kaytlarnda tannp tannmadnn sorulmas üzerine, Fransa Interpolünün 07/05/2012 tarihli cevabi mesajnda ad geçen hakknda çkarlan Krmz Bültene göre kendi ülkelerindeki yasalar uyarnca zamanam süresinin dolduu ifade edilerek, ahsn halen aranp aranmad ve aranmas dunmunda güncel zamanam tarihinin ve zamanamn kesen olaylarn bildirilmesinin talep edildii hususlannn, çileri Bakanlnn 22/05/2012 tarihli yazsyla Bakanlmza bildirildii; zamanamna ilikin yetkili Cumhuriyet basavclklanndan alnan ek bilgi ve belgelerin ise 08/08/2012 tarihinde çileri Bakanlna iletildii;

2- ikinci srada ismi zikredilen kii hakknda, terör örgütü propagandas yapmak suçundan Diyarbakr Cumhuriyet Basavclnn 2010/2177 ve silahl terör örgütü yöneticilii suçundan Malarya Cumhuriyet Basavclnn 2007/119 sayl dosyalar üzerinden soruturma yürütüldüü; Malatya'da sürdürülen soruturma sürecinde kii hakknda Malatya 3. Ar Ceza Mahkemesinin 08/04/2010 tarihli ve 2010/193 Deiik sayl Kararma dayal olarak yakalama emri düzenlendii;


çileri Bakanlnn 05/03/2010 tarihli yazs ile, 04/03/2010 tarihinde PKK terör örgütüne yönelik olarak Belçika'da gerçekletirilen operasyon kapsamnda yakalananlar arasnda ad geçenin de buiundugamn bildirilmesi üzerine Belçika'da gözaltna alnan dier kiilerle birlikte hakknda, 09/06/2010 tarihli yazmz ile Diyarbakr Cumhuriyet Basavclna suç duyurusunda bulunulduu; ancak bu soruturma kapsamnda ad geçen hakknda yakalama emri düzenlenmedii;

Malatya Cumhuriyet Basavclnn ad geçenin Belçika'dan iadesine yönelik süreç içindeki talebinin, Dileri ve çileri bakanlklarna 03/05/2010 tarihli yazlarmzla iletildii; Dileri Bakanlnn 23/07/2010 tarihli ve 520217 sayl yazs ile Belçika Dileri Bakanlndan alman notaya atfen, ad geçen hakkndaki iade evraknn Suçlularn iadesine Dair Avrupa SÖzlemesi'nin 12. maddesinin ikinci paragraf bakmndan yeterli olmad bildirilerek, ad geçenin PKK/KONGRA-Gel terör örgütü adna yürittüü iddia edilen faaliyetlerin yeri ve zamannn mümkün olan en ayrntl ekilde iletilmesinin talep edildii; keyfiyetin 29/07/2010 tarihli yazmzla Malatya Cumhuriyet Basavclna aktarld; Basavcln 12/11/2010 tarihli yazsmda üphelinin istinabe ile ifadesinin alnmasnn yeterli olduu belirtilerek, iade talebinin geri çekilmesinin istenildii; Basavcln geri çekme talebinin 25/05/2010 tarihinde Dileri ve çileri Bakanlklarna iletildii;

Malatya Cumhuriyet Basavclnn üpheliyle ilgili Fransa yetkili adlî makamlarna yönelik 26/02/2010 tarihli istinabe talebinin, Fransa makamlar tarafndan ksmen yerine getirildii; bu kapsamda ad geçenin PKK adna gerçekletirdii eylemlerle ilgili bilgilerin gönderildii ancak Fransa'daki adresinin tespit edilememesi sebebiyle ifadesinin alnamadnn bildirildii; bu hususta verilen cevabn 20/05/2011 tarihinde Malatya Cumhuriyet Basavclna iletildii;

3- Üçüncü srada ismi geçen kiinin de aralarnda bulunduu 37 PKK terör örgütü mensubu hakknda 10/04/2008 tarihinde Belçika'da düzenlenen operasyon sonucunda baz CD ve belgelerin ele geçirildii yönünde basn organlarnda çkan haberler üzerine, Ankara Cumhuriyet Basavclnn talebiyle içileri ve Dileri bakanlndan bilgi istenildii; ilgili kuramlardan temin edilen bilgi ve belgelerin anlan Basavcla iletilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Basavclnca 2008/452 sayl dosya üzerinden soruturma balatld;

Son olarak 03/12/2012 tarihinde Hollanda'da PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 54 kiiyle birlikte gözaltna alndnn çileri ve Dileri bakanl ile Millî stihbarat Tekilat tarafndan eylemleriyle birlikte Bakanlmza bildirilmesi üzerine 07/12/2012 ve 13/12/2012 tarihli yazlarmz ile Diyarbakr Cumhuriyet Basavclna suç duyurusunda bulunulduu;

Ankara Cumhuriyet Basavclnca balatlan somturma kapsamnda, Basavcln talebi üzerine Belçika adlî makamlarna hitaben adlî yardm talebinde bulunulmu ise de üpheli hakknda düzenlenmi herhangi bir yakalama emri bulunmadndan, Ülkemize iadesine yönelik herhangi bir ilem de yaplmad;

Anlalmtr.

Bilgilerinize sunulur.


Sadullah Ergin

Adalet Bakan''