Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
Greve Balayamadan yelii Sona Eren Milletvekillerinin Sahip Olduu Haklar Nelerdir?

20.12.2011Göreve balayamadan vefat eden, yemin edemeyen milletvekillerinin yasal hak ve imkanlarn Meclis Bakan'na soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1- Yasama organna seçilmi (Millet Meclisi, C.Senatosu, T.C.Kurucu Meclisi, Danma Meclisi veya TBMM) olan fakat:

a) Yemin etme imkan bulamadan vefat eden veya göreve balamadan istifa vb. nedenlerle üyelii sona eren hangi üyelerin kendileri veya aile bireyleri eski Milletvekillerinin yararland yasal hak ve imkânlardan yararlanmaktadr?

b) Yararlandklar hak ve imkânlarn türü nedir?

c) Bu haklardan yararlanmak için bavurduu halde talepleri reddedilen var mdr?

d) Varsa isimleri ve bu taleplerinin reddini gerekli klan gerekçe nedir?''

YANITLAR:


Meclis Bakan adna Bakanvekili Mehmet Salam tarafndan 16 Ocak 2012 tarihinde verilen yant aadadr: 

''Cevap l.a.- 10/10/1965 tarihinde yaplan milletvekili genel seçimlerinde Hatay Milletvekili seçilen Budak MURSALOLU, seçimlerden 2 gün sonra 12/10/1965 tarihinde Millet Meclisine gelemeden vefat etmitir. Ad geçenin vefat üzerine, ei Mübeccel MURSALOLU, Millet Meclisi Bakanlna müracaat ederek, ödenek ve yolluk ile ölüm yardm talebinde bulunmutur. Söz konusu talep üzerine, merhum Milletvekiline ait ödenek ve yolluk ile ölüm yardm eine ödenmitir.

12/07/1980 tarihinde, Ümit Haluk BAYÜLKEN, Beyhan CENKÇ, Cevdet MENTE ve Ferit MELEN Cumhuriyet Senatosu Üyeliine atanmlardr. Bu üyeler Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun toplanamamas nedeniyle yemin edememi ve göreve balayamamlardr. Bu üyelere 12 Eylül 1980 tarihine kadar ödenek ve yolluklar ödenmitir. Ad geçenlerin dul ve yetimlerine halen TBMM'den tedavi yardm yaplmaktadr. Ayrca Cevdet MENTE ve Ferit MELEN'in dul ve yetimleri Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli ayl almaktadrlar.

22 Temmuz 2007 tarihinde yaplan 23. Yasama Dönemi milletvekili genel seçimlerinde stanbul Milletvekili seçilen Mehmet Cihat ÖZÖNDER, mazbatasn alamadan 26/07/2007 tarihinde trafik kazas geçirerek vefat etmitir. Kendisine ödenek ve yolluk ödenmemi olup, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandyla da iliki kurulamadndan emekli milletvekili statüsünü kazanamamtr. Ei Fatma Sema ÖZÖNDER'in müracaat etmesi üzerine 26/10/1990 tarihli ve 3671 sayl Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun'un 7'nci maddesi gereince ölüm yardm yaplmtr. Fatma Sema ÖZÖNDER ayn Kanun'un 4'üncü maddesi gereince TBMM tedavi hizmetlerinden faydalandrlmaktadr.

b. - Yasama Organ üyeleri 3671 sayl Kanun'un 2'nci maddesine göre emeklilik hakkndan, 4'üncü maddesine göre tedavi yardmndan, 7'nci maddesine göre ölüm yardmndan, 27/01/2000 tarihli ve 4505 sayl Sosyal Güvenlikle lgili Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmas ve Temsil Tazminat Ödenmesi Hakknda Kanun'un geçici 8'inci maddesine göre de temsil tazminatndan faydalanmaktadrlar.

c, d.- Budak MURSALOLU'nun ei Mübeccel MURSALOLU 3671 sayl Kanun'un deiik 4 ve 5'inci maddeleri gereince TBMM'den tazminat ve tedavi yardmndan faydalanmak üzere müracaat etmitir. Konu ile ilgili Hukuk Müavirliinden görü istenmi, cevabi yazda "TBMM üyelik görevine balama, Anayasa gerei and içmekle yerine getirilebileceinden, üyelik görevine and içerek balamayan ad geçenin eine tazminat ödenemeyecei düünülmektedir." denildiinden, ad geçene tazminat ödenmemitir. 3671 sayl Kanun'un deiik 5'inci maddesi gereince ödenmekte olan tazminat 4505 sayl Kanun'un geçici maddesi ile temsil tazminat ad altnda yeniden düzenlenmitir. 21. Yasama Dönemi dâhil, bu döneme kadar emekli olamayan ve milletvekillii sona erenler ile Kanun'un yürürlük tarihi olan 12/02/2000 tarihinden sonra dul kalan e ve çocuklara temsil tazminat ödenememektedir. Konuyla ilgili idare mahkemesine dava açan 21. Yasama Dönemi Edirne Milletvekili adan MEK ve Bursa Milletvekili Burhan ORHAN ile 12/02/2000 tarihinden sonra medenî durumlarnda deiiklik olan (boanan, ei vefat eden) eski milletvekillerinden, Abdullah KÖROGLU'nun kz Hanm Semra KÖROLU, Ahmet hsan ZEYNELOGLU'nun kz Zehra ZEYNELOLU da mahkemeye müracaat etmi ve davalar kaybetmilerdir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Mehmet Salam

TBMM Bakanvekili''