Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 20 Haziran aramba  2018
Fiskobirlik'in Borlar Ne Durumdadr?

26.07.2012Fiskobirlik'in içinde bulunduu durumun aydnlanmas için Babakan'n yantlamas istemiyle önerge veren Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1- FSKOBRLN halen kaç üreticiye toplam kaç Türk Liras borcu vardr?

2- Fiskobirliin üreticiye ödenmemi borçlarndan en eski tarihlisi kaç ylna aittir ve toplam kaç liradr?

3- FSKOBRLK'te halen çalan "yönetici" says nedir? "Yönetici" sfat olmakszn çalanlarn says nedir?

4- Fiskobirlik çalanlarnn 2006 ylndaki says ne idi, 2012 Temmuz ba itibariyle nedir?

5- Fiskobirlik Genel Müdürüne ve Yönetim Kurulu üyelerine 2011 ve 2012 yllar itibariyle maa ve dier isimler altnda yaplan aylk ödeme miktarlar nedir? Bunun dnda (prim, ikramiye vb. adlar altnda) yaplan ödeme var mdr? Varsa ylda kaç kere yaplmaktadr?

6- Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerine yaplan ödemeler hiç aksam mdr?

7- Kaç personelin maa kaç aydan beri ödenmemi durumdadr?

8- Fiskobirlik çalanlarnn aylklarnn bazen 3 bazen 6 ay geciktirilerek ödendii doru mudur? Kurumun halen çalanlarna toplam borcu nedir?

9- Yönetilenlerin Yönetiminin mevcut personeli tazminatsz tasfiye etmek amacyla gidemeyecekleri bölgelere tayin ettii doru mudur?

10- Bu tür tayinlerin "i ahlak" ve "kurumurvsaygnl" ile badatrlmas mümkün müdür?

11- Hükümetinizin amac, 1938'de kurulan ve üreticiyi tefecilerle insafsz tüccara kar koruyan FSKOBRL tekrar onlarn eline teslim etmek midir?''


YANITLAR:

Babakan adna Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Mehdi Eker tarafndan 10 Ekim 2012 tarihinde verilen yant aadadr:


''CEVAP 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11) Sorularda bahsedilen konular Bakanlmz görev alannda olmayp, Gümrük ve Ticaret Bakanl faaliyet alanna girmektedir.


Gümrük ve Ticaret Bakanlndan konuya ilikin alnan cevabi görü aada ver almaktadr.


Fiskobirliin üreticilere ödenmemi en eski borcu 2006 ylndaki fndk mubayaasndan kaynaklanmakta olup, son yllardaki almlarna ilikin borcu bulunmamaktadr.


4572 sayl "Tarm Sat Kooperatif ve Birlikleri Hakknda Kanun"un 7'nci maddesi uyarnca; Bakanlar Kurulu Kararyla yürürlüe giren tarm sat kooperatifi ve birlii anasözlemelerine

göre, birliklerde yönetim kurulu, genel kurulca seçilen dört üye ile birlik genel müdüründen, kooperatiflerde be üyeden; denetim kurullar ise ikier üyeden olumaktadr.


Bu çerçevede, Fiskobirliin 5 yönetim kurulu üyesi, 2 denetim kurulu üyesi, birlie bal 50 ortak kooperatifte 250 yönetim kurulu üyesi, 100 denetim kurulu üyesi olmak üzere toplam 357 yönetim ve denetim kurulu üyesi bulunmaktadr.


31/07/2006 tarihinde birlik ve ortak kooperatiflerde çalan personel says 691, 2012 yl Temmuz ba itibaryla çalan personel says 271 'dir.


"Tarm Sat Kooperatifleri Birlii Anasözlemesi"nin "Genel kurulun görev ve yetkileri" balkl 29'uncu maddesi uyarnca; yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakk ile yolluk miktar ve ödenme esaslarn belirlenmesi genel kurulun görev ve yetkileri arasndadr.


Fiskobirlik Genel Müdürlüü ve ortak 50 kooperatifinde çalan personele son 3 aydr düzenli olarak maalar ödenmektedir.


Fiskobirlik Genel Müdürlüü ve ortak 50 kooperatifinde tazminatsz tasfiye yaplmamaktadr. Birlik ve ortak kooperatiflerde çeitli nedenlerle iten ayrlan personel nedeniyle doan personel ihtiyacnn karlanabilmesi için personel fazlal olan i yerlerinden ihtiyaç olan yerlere naklen personel tayini gerçekletirilmektedir. Bu tür tayinlerle mevcut insan kaynan etkin ve verimli bir ekilde kullanmak amaçlanmakta, fazla olan personelin istihdamna devam edilirken, eksik olan yerlere yeniden ie alm yaplmayarak tasarruf salanmaktadr.


01/06/2000 tarih ve 4572 sayl "Tarm Sat Kooperatif ve Birlikleri Hakkndaki Kanun", Tarm Sat Kooperatifleri ve Birliklerinin yeniden yaplanmas için yasal bir çerçeve oluturarak, bu kurulular etkin ve sürdürülebilir bir ekilde özerk ve malî yönden bamsz klmay amaçlamaktadr.


Bu Kanunla, Tarm Sat Kooperatifleri ve Birliklerinin, vesayet dönemlerinde giderek uzaklatklar kooperatifçilik ilkeleri dorultusunda yeniden faaliyet gösterir hale getirilmeleri hedeflenmitir. Bu çerçevede, "Yeniden Yaplandrma Kurulu" oluturulmutur.


Yeniden Yaplandrma Kurulunun faaliyet gösterdii dönemde Fiskobirliin de yararland, personel tazminatlarnn Hazine tarafndan karlanmas, 2000 yl öncesi özel bünye borçlarnn silinmesi ve ürün alm için Destekleme ve Fiyat stikrar Fonu (DFÎF) kaynaklarndan kredi salanmas gibi destekler getirilmitir.


Ayrca, "2012 Yl Program"nda 114 üncü tedbir olarak; tarm sat kooperatifleri ve birliklerinin güçlü mali ve idari yapyla faaliyet göstermelerine katk salamak amacyla yukarda belirtilen 4572 sayl Kanunda deiiklie gidilecei öngörülmütür.


Hazrlanacak yeni düzenlemeyle; birliklerin, yeni bir finansman modeline kavumas hedeflenmektedir. Bu kapsamda getirilecek düzenleme ve tedbirlerden, Fiskobirlik de yararlanacaktr.

Bilgilerinize arz ederim.

Mehdi Eker

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan''