Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
mzasz ve Parafsz ekilde Gelen nerge Cevaplar Kabul Edilebilir mi?

15.12.2011


mzasz ve parafsz gelen soru önergesi yantlarnn geçerlilik kriterini TBMM Bakan'na soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:''Milli Eitim Bakan tarafndan "yazl" olarak yantlanmas istemiyle Bakanlnza sunduum 21 Temmuz 2011 tarihli "Soru Önergemde" Ordu Milli Eitim Müdürlüünün raporuna dayanarak Mesudiye'ye bal Türkköyü'ndeki lköretim Okulu'nun kapatlmasnn yanl bir karar olup olmadnn ortaya çkarlmasn amaçlamtm.


Önergeme "yant" diye gönderilen hiçbir resmi nitelik ve belge deeri tamayan imzasz yaznm foto-kopisini ekte dikkatinize sunuyorum.


TBMM Bakanl, yüce Meclisin "yasama" faaliyeti -ve erki- kadar "denetleme" faaliyeti ve yetkisini de en iyi ekilde kullanmasn mümkün klacak yegâne makam olduuna göre, bir milletvekilinin yazl sorusunun bu ekilde "yantlanm" saylmas, kanaatinizce TBMM'nin "denetleme" ilevini yerine getirmesi için yeterli saylabilir mi? Önergelerimizi çeitli açlardan denetleyen Bakanlnzn bunlara verilen yantlarn yerleik "normlara" uygun olmamas halinde kulland veya kullanabilecei yetki var mdr?''


YANITLAR:


TBMM Babakan adna TBMM Bakanvekili Mehmet Salam tarafndan 5 Ocak 2012 tarihinde verilen yant aadadr:


''lgi yazl soru önergeniz ile Milli Eitim Bakanlna yöneltmi olduunuz yazl soru önergesine gönderilen cevabn yeterlii ve yerleik normlara uygunluu bakmndan TBMM Bakanlnn yetkisi soru konusu yaplmtr.

4/11/2011 tarihli ve 24 sayl Gelen Kâtlarda süresi içinde cevaplandrlmad ilan edilen 7/348 esas numaral yazl soru önergenize Milli Eitim Bakanl tarafndan sonradan 30/11/2011 tarihinde cevap verilmitir. Milli Eitim Bakannn imzalad üst yazda yazl soru önergesine cevap tekil eden bilgilerin ekte sunulduu belirtilmi, yaz ekinin 1 sayfa olduu belirtilmitir. Bakanlklardan Bakanlmza gönderilen cevaplarda, genel uygulama olarak^ üst yaz ilgili bakan tarafndan imzalanmakta, ek sayfa says bilgisine üst yazda, cevaba esas tekil eden bilgilere ise ek sayfalarda yer verilmektedir. 18/10/2004 tarihli ve 2004/8125 sayl Resmî Yazmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakknda Yönetmelik ile 20/3/2006 tarihli ve 2006/9 sayl TBMM Genel Sekreterlii Resmî Yazma Kurallar Genelgesi'nde resmî yaz eklerinin imzalanacan veya paraflanacan öngören bir hüküm bulunmamaktadr.

TBMM çtüzüü'nün "Yazl sorunun cevab" balkl 99'uncu maddesinin birinci fkrasnn; "Yazl sorularn cevab, babakanlk veya ait olduu bakanlk eliyle Bakanla sunulur. Bakan, bu cevab derhal soru sahibine iletir. Cevap ayrca soru metniyle birlikte Bakanlkça alnd günkü veya bir sonraki birleim tutanann arkasna eklenir." hükmü gereince, Bakanlmzca yazl soru önergesinin cevabnn Babakan veya ilgili bakan tarafndan imzalanmas, kaba ve yaralayc söz içermemesi ve cevap verilen önergenin doru belirtilmi olmas yönünden kontrolleri yapldktan sonra soru sahibine iletilmektedir. Bunun dnda Bakanlmzn soru önergelerine verilen cevaplar üzerinde bir deerlendirme yapma yetkisi bulunmamaktadr.

Bilgilerinizi rica ederim.

Mehmet Salam

TBMM Bakanvekili''