Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
Herkese Srekli Basn Kart Verilebiliyor mu?

01.07.2012Sürekli Basn Kart verilmesi ile ilgili hükümleri Babakan'a soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi: 


''1- Basn-Yayn ve Enformasyon Genel Müdürünün makam oförü Bekir Erylmaz'a Sürekli Basn Kart verildii doru mudur?

2- Sürekli Basn Kartnn, 5953/212 sayl kanun hükümlerinin gereini yerine getirerek en az 18 yl süreyle bilfiil gazetecilik yapanlara verildii dikkate alndnda, bir kamu kuruluu Genel Müdür makam oförüne de bu kartn verilmesinin açklamas nedir?

3- Halen kaç kii "Basn Kart", kaç kii "Sürekli Basn Kart" tamaktadr?

4- Kamu kurumu mensuplarndan kimlere "Basn Kart" verilmektedir?

5- Halen kamu kurumu mensubu olmasna ramen "Basn Kart" tayanlarn says nedir?

6- Kamu kurumuyla ilikisi nedeniyle kendisine "Basn Kart" verilmi kiilerden kaç, bu görevden ayrlm olmasna ramen "Basn Kart" tamaya devam etmektedir?

7- Basn Kart -veya Sürekli Basn Kart- tayanlarn yararland ayrcalklar nelerdir?

8- Basn Kart sahiplerine Türkiye'deki gibi ayrcalk tanyan hangi ülkeler vardr? Oralardaki ayrcalklar nelerdir?''


YANITLAR:

Babakan adna Babakan Yardmcs Bülent Arnç tarafndan 22 Austos 2012 tarihinde verilen yant aadadr:


''Basn kartlar 23 Mart 2001 tarih ve 24351 sayl Resmî Gazetede yaymlanan Basn Kart Yönetmeliine göre verilmekte olup, Basn Yayn ve Enformasyon Genel Müdürlüünde kimlere basn kart verilebileceine ilikin hükümler Yönetmeliin 21 inci maddesinde düzenlenmitir.


Sürekli basn kart verilmesine ilikin artlar ise Yönetmeliin 34 üncü maddesinde saylm olup, Yönetmeliin 28 inci maddesi kapsamnda inceleme ve deerlendirme konusunda takdir yetkisi bulunan Basn Kart Komisyonu talep sahibinin basn kart alp alamayacana karar vermektedir.


Önergede ad geçen personel, Basn Yayn ve Enformasyon Genel Müdürlüündeki görevine lise mezunu olarak 1986 ylnda balam olup, ilk basn kart bavurusunu 30/04/1994 tarihinde yapm ve basn kartn da 19/06/1997 tarihinde almtr. Söz konusu personelin sürekli basn kart verilmesi yolundaki bavurusu 19-20 Haziran 2012 tarihinde toplanan Basn Kart Komisyonunda görüülmü ve takdir yetkisini kullanan Komisyon ilgiliye sürekli basn kart verilmesini uygun görmütür.


Ancak, 13 Temmuz 2012 tarihinde toplanan Basn IÇart Komisyonu ilgilinin dosyasn tekrar incelemi olup, "kadrosu ile fiili görevi arasndaki fark göz önüne alnarak" Sürekli Basn Kartnn iptal edilmesine karar vermitir.


Basn Yayn ve Enformasyon Genel Müdürlüü kaytlarna göre Basn Kart Yönetmelii kapsamnda basn kart almas uygun görülenlerin says 9423, Sürekli Basn Kart düzenlenmesi uygun görülenlerin says ise 4491'dir.


Dier yandan Kamu kurum ve kurulularnda hangi görevlilere basn kart verilecei Yönetmeliin 20 nci maddesinde saylm olup;

a) Cumhurbakanlnda, Basn ve Halkla likiler Müavirine ve en az be yl basn kart tayanlara öncelik verilmek kaydyla bu birimde çalan yirmi be görevliye,

b) Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Genel Evrak Basn ve Halkla likiler Daire Bakanna, Basn ve Halkla likiler Müdürüne ve en az be yl basn kart tam olanlara öncelik verilmek kaydyla bu birimde çalan on görevliye,

c) Babakanlkta Basn Müavirine, Halkla likiler Dairesi Bakanna ve Babakanlk Müstear tarafndan önerilen basnla dorudan ilgili yirmi be görevliye,

d) Genelkurmay Bakanlnda Basn-Yayn Halkla likiler ve Tantm Daire Bakanna ve bu birimde çalan en çok yedi görevliye,

e) Basn ve halkla ilikiler birimi kurmu bakanlklarda birimin amirine ve en az be yl basn kart tam olmalar artyla bu birimde çalan iki görevliye,

f) Basm ve halkla ilikiler birimi kurulmu valiliklerde, bu birimin sorumlusuna,

g) Basn lan Kurumunda Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardmclarna, l Müdürlerine, ilan, kontrol ve koordinasyon hizmetleri ile görevli müdürlere,

h) 5 inci maddenin (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki artlar tamak kaydyla dier kamu kurum ve kurulularnda basn ve halkla ilikiler birim sorumlusuna ve en az be yl basn kart tam olmas artyla bir görevlisine basn kart verilmektedir. Buna göre adlarna basn kart düzenlenmesi uygun görülen kamu görevlilerinin says 416'dr.

Yönetmeliin 29 uncu maddesinde iten ayrlma veya unvan deiiklii halinde basn yayn kuruluunun sahibi veya ilgilisi tarafndan durumun 15 gün içinde Basn Yayn ve Enformasyon Genel Müdürlüüne yazl olarak bildirilmesi yükümlülüü getirilmi, 31 inci maddesinde ise; iyeri veya görev unvannn deimesi, askerlik, emeklilik ve benzeri nedenlerle iten ayrlma, kart tayamayacak baka bir göreve atanma, yayn organlarnn bakasna devri veya yayna son vermesi, belirli bir süre için verilmi ise, bu sürenin sona ermesi hallerinde, basn kartlarnn bir ay içinde ad geçen Genel Müdürlüe iade edilecei düzenlenmitir.


Basn kart veya sürekli basn kart tayanlara salanan kolaylklar ise Yönetmeliin 46 nc maddesinde düzenlenmi olup, basn kart hamilleri: Devlet ve belediyelerin, özel idare ve köylerin veya bunlara bal kurulularn, ehir içinde veya dnda ilettikleri tarifeli tatlardan, indirimli veya parasz olarak yararlanmak; kamuya ait müze, galeri, sergi, stadyum 've hipodromlar ile benzeri yerlere ücretsiz girmek; kanunen gizli olmayan veya idarece gizli yaplmasna gerek görülmeyen toplant yerine serbestçe girmek; resmi törenlere kolay görev yapmalarm salayabilecek bir konumda katlmak; kartlarn ibraz etmek artyla, posta iletmelerinde bulunan telgraf, faks, telefon, teleks ve benzeri araçlardan öncelikli olarak yararlanmak ve her türlü matbuat indirimli ücretle göndermek; Emniyet Genel Müdürlüünce düzenlenmi "Basn Trafik kart "m ibraz etmek artyla, devlet törenlerinde, milli veya milletleraras müsabakalarda, basn toplantlarnda, Türk ve yabanc devlet büyüklerinin resmi ziyaret, gezi ve incelemelerinde ve benzeri dier durumlarda, trafik görevlilerinin verecei iaret ve talimatlar dorultusunda, park etme, durma, duraklama ve geçi üstünlüü gibi kolaylklardan yararlanmak hakkna sahiptirler.


Ülkemizde olduu gibi baz ülkelerde de basn kart tayanlara çeitli kolaylklar salanmaktadr. Örnein sveç'te gazetecilere verilen basn kartlar, resmi daireler ve bankalar da dahil, kimlik kart olarak tannmakta ve basn kartyla ilem yaplabilmektedir. Ayrca spor müsabakalar ücretsiz olarak izlenebilmekte ve müzeler ücretsiz olarak gezilebilmektedir. Ancak toplu tama araçlarndan ücretsiz veya indirimli yaralarma hakk bulunmamaktadr.

Bilgilerinizi arz ederim.

Bülent Arnç

Babakan Yardmcs''