Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 20 Haziran aramba  2018
Atatrk' Unutturma abalarnn Son Halkas Bakrky'deki Selanik Evi ve Atatrk Heykeli mi?

26.04.2012


Bakrköy'de TOK'ye ait arsann sata çkarld ve içerisindeki Selanik Evi ve Atatürk Heykeli'nin yklaca haberlerini meclise tayan Oktay Eki'nin sorduu sorular öyleydi:''1) Mülkiyeti Toplu Konut daresi Bakanl’na ait olan stanbul ili Bakrköy ilçesi Ataköy 9-10 ksmdaki 1099 ada 2 parsel arsann sadece kamu yararna hizmet eden derneklerin itirak edebilecei bir ihaleyle sata çkarld ve 1 milyon 852 bin liraya Kzlay’a satld doru mudur?

2) Eer bu sat ilemi doru ise Toplu Konut daresi sadece kamu yararna faaliyet gösteren derneklerin itirak etmesi koulunu koyarak rekabet ortamn kstlam olmuyor mu?

3) Bakrköy Belediyesi’nin gerekli teminat yatrmasna ramen ihaleye katlmas engellenmi midir?

4) TOK’ye göre Bakrköy Belediyesi ‘kamu yararna’ faaliyet gösteren bir kamu idaresi deil midir?

5) stanbul  Bakrköy ilçesinin en güzide yerinde bulunan ve içerisinde Selanik Evi ile Atatürk Heykeli’nin bulunduu söz konusu arsann üzerine yeni sahibi Kzlay tarafndan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin yaplaca doru mudur?

6) stanbul’da Rehabilitasyon Merkezi yaplacak kamuya ait onca yer varken Ataköylüler tarafndan da tören alan olarak kullanlan ve içinde Atatürk Heykeli’nin ve doduu Selanik Evinin bulunduu bu yerin satnn kamu yararna olduuna inanyor musunuz?''


YANITLAR:


Çevre ve ehircilik Bakan Erdoan Bayraktar tarafndan 13 Haziean 2012 tarihinde gelen yant aadadr:


''1- stanbul li. Bakrköy lçesi, Ataköy 9-10 ksmdaki 1099 ada 2 parseldeki tanmaz; 08.09.2009 tarihli "Gayrimenkul Sat halesi" ile 1.852.000,00.-TL pein bedel üzerinden, Türkiye Kzlay Dernei'ne satlmtr.

2- Bahse konu tanmazn satna ilikin ilemler "Sat artname si "nin 14 üncü maddesi ve 1164 sayl Arsa Üretimi ve Deerlendirilmesi Hakknda Kanunun 11 inci maddesine göre gerçekletirilmitir.

3- Bakrköy Belediyesi gerekli teminat yatrmad için ihaleye katlamamtr.

4- 5393 sayl Belediye Kanununun 3. maddesinin (a) bendi, Belediyeleri; belde sakinlerinin mahallî müterek nitelikteki ihtiyaçlarn karlamak üzere kurulan ve karar organ seçmenler tarafndan seçilerek oluturulan, idarî ve malî özerklie sahip kamu tüzel kiisi olarak tanmlamaktadr.


5- Gayrimenkul (Arsa) Sat artnamesinin 14. maddesinde; "...Alc tarafndan yaplacak

projelendirmede, tanmaz üzerinde bulunan Selanik Evine ve Atatürk Heykeline projesinde uygun

ekilde yer verilecektir" hükmüne göre, alc uygulanacak plan dorultusunda gerekli ilemi tesis

etmek durumundadr.


6- TOK'ye ait arsalarn sat, "Toplu Konut daresi Bakanl Sat, Devir, ntikal, Kiraya Verme,

Trampa, -Snrl Ayni Hak Tesisi ve Arsa Sat Karl Gelir Paylam hale Yönetmelii" kapsamnda yaplmaktadr.


Bilgilerinize sunarm.

Erdoan Bayraktar

Çevre ve ehircilik Bakan''Gelen yantn sorularn karlamamas üzerine 3 Ocak 2013 tarihinde önergesini yenileyen Oktay Eki'nin 2. sorular aadadr:''1- Mülkiyeti Toplu Konut daresi Bakanlna ait olan stanbul Bakrköy ilçesi Ataköy 9-10 Ksmdaki 1099 ada 2 parsel arsann Kzlay'a satlmasna ilikin 7/6922 sayl Yazl Soru Önergeme Bakanlnz tarafndan verilen 2475 sayl, 13 Haziran 2012 tarihli yazda. Sat artnamesinin 14'üncö ; maddesinde Alc tarafndan yaplacak projelendirmede, tanmaz üzerinde bulunan Selanik Evine ve Atatürk Heykeline, projesinde, uygun ekilde yer verilecektir" dendii halde, "Ataköy" isimli yerel gazetenin Aralk 2012 tarih ve 221 No'lu saysnda "Atatürk'ün Selanik'teki Evi'nin maketi, "Çürümü" gerekçesiyle parçalanarak söküldü ve yok edildi," denilmekte ayrca Atatürk heykelinin de arsa dna tandj bildirilmektedir. Bu bilgi gerçei yanstmakta mdr?

2- Sat sözlemesinin hükümlerine aykr davranm olan kimdir?

3- Bu durumun gerektirdii bir yaptrm söz konusu ise kim hakknda ne uygulanmtr? 

4- Sat sözlemesinin gereinin yerine getirilmesi için Bakanlnzca ne yaplacaktr?''


2. SORULARA YANITLAR:

Çevre ve ehircilik Bakan Erdoan Bayraktar'n 2. sorulara 11 ubat 2013 tarihinde verdii yantlar aadadr:


''Önergede belirtilen hususlar hakknda konuyla ilgili kurulu olan Toplu Konut daresi Bakanlndan alman bilgiler aada yer almaktadr.

 

stanbul ili, Bakrköy ilçesi, Ataköy 9-10 ksmdaki 1099 ada 2 parsel nolu tanmaz; 08.09.2009 tarihli Gayrimenkul (Arsa) Sat halesinde sata sunulmu ve Türkiye Kzlay Derneine satlmtr.

Bu itibarla, soru önergesinde yer alan konularla ilgili olarak, Türkiye Kzlay Derneinden; söz konusu tanmaz üzerine Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi yapm için projelendirme çalmalarnn yapld, birkaç ay gibi bir sürede ihaleye çklaca bilgisi alnmtr.

Ayrca, hastane inaat için temel açma çalmalar yaplacandan Selanik Evi ve Atatürk Heykelinin uygun bir alana tanmas için Belediye ile görüüldüü, Belediye elemanlar tarafndan büstün bitiikteki bo alana tand, bildirilmitir. Çevre düzenlemesinin yapld, büstün çevresinin mermerle kapland, Atatürk heykeline daha güzel bir görünüm kazandrld ifade edilmitir. Ancak, Selanik Evinin çürümeye yüz tutmu olmas sebebiyle, sokulurken dald ve bu ilemlerin Bakrköy Belediyesi tarafndan gerçekletirildii belirtilmitir. Dolaysyla, konu ile ilgili detayl bilginin Bakrköy Belediyesinden alnabilecei deerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereini arz ederim.

Erdoan Bayraktar

Çevre ve ehircilik Bakan''