Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 17 Austos Cuma  2018
Ergenekon Savcs ile Babakan Arasnda Grmeler Yaplyor mu?

07.02.2012

Wikileaks belgelerinde yer alan Ergenekon Savclarnn Babakan ile görütüü iddialarn Babakan'a soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:''4 ubat 2012 tarihli Milliyet gazetesinde "Wikileaks Belgeleri" kaynak gösterilerek, ABD'nin Ankara Büyükelçilii Siyasi ler Müstear Daniel O'Grady imzasyla 24 Kasm 2008 tarihinde kendi ülkesinin Dileri Bakanlna gönderilen raporda, "Ergenekon savcsnn Babakan Erdoan'la haftalk toplantlar yapmas, soruturmann (Ergenekon soruturmasnm) arkasnda siyasi niyetler olduu iddialanna inandrclk kazandrd" denilmektedir. Bu haber nda soruyorum:

1- Ergenekon savcs diye ifade edilen "Özel Yetkili Savclarla haftalk veya daha sk yahut daha seyrek aralklarla toplant yaptnz m?

2- Toplant niteliinde saylmayacak görümeniz oldu mu?

3- Söz konusu savclarla dolayl veya dolaysz iletiiminiz oldu mu?''

YANITLAR:

Babakan adna Adalet Bakan Sadullah Ergin tarafndan 11 Temmuz 2012 tarihinde verilen yant aadadr:

''Sayn Babakan'a yöneltilip Bakanlmz koordinatörlüünde cevaplandrlmas tensip olunan 7/3901 Esas Nolu soru önergesinin cevab aada sunulmutur.

I- Anayasann 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin, toplumun huzuru, millî dayanma ve adalet anlay içinde, insan haklanna saygl, Atatürk milliyetçiliine bal, balangçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devleti olduu; 7. maddesinde, yasama yetkisinin Türk Milleti adna Türkiye Büyük Millet Meclisine ait olduu, bu yetkinin devredilemeyecei; 8. maddesinde, yürütme yetkisi ve görevinin, Cumhurbakan ve Bakanlar Kurulu tarafndan, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanlaca ve yerine getirilecei; 9. maddesinde, yarg yetkisinin Türk Milleti adna bamsz mahkemelerce kullanlaca belirtilmitir. Balangç Bölümünde ise kuvvetler ayrmnn, Devlet organlar arasnda üstünlük sralamas anlamna gelmeyip, belli Devlet yetki ve görevlerinin kullanlmasndan ibaret ve bununla snrl medenî bir ibölümü ve ibirlii olduu ve üstünlüün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduu ilkesine yer verilmitir. Anayasann 138. maddesinde de, hâkimlerin görevlerinde bamsz olduklar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verecekleri, hiçbir organ, makam, merci veya kiinin, yarg yetkisinin kullanlmasnda mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremeyecei; genelge gönderemeyecei; tavsiye ve telkinde bulunamayaca; görülmekte olan bir dava hakknda Yasama Meclisinde yarg yetkisinin kullanlmas ile ilgili soru sorulamayaca, görüme yaplamayaca veya herhangi bir beyanda bulunulamayaca hüküm altna alnmtr.

Devlet organlarnn görev ve yetkileri, bunlarn nasl kullanaca, yukarda belirtilen hükümlerde yer alan ilkeler çerçevesinde Anayasa ve kanunlarla belirlenmi olup, yarg yetkisi de bu snrlar çerçevesinde yetkili mercilerce kullanlmaktadr.

II- 5271 sayl Ceza Muhakemesi Kanununun;

A- "Bir suçun ilendiini örenen Cumhuriyet savcsnn görevi" kenar balkl 160. maddesinde;
"(1) Cumhuriyet savcs, ihbar veya baka bir suretle bir suçun ilendii izlenimini veren bir hâli örenir örenmez kamu davasn açmaya yer olup olmadna karar vermek üzere hemen iin gerçeini aratrmaya balar.
(2) Cumhuriyet savcs, maddî gerçein aratrlmas ve adil bir yarglamann yaplabilmesi için, emrindeki adlî kolluk görevlileri marifetiyle, üphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altna almakla ve üphelinin haklarn korumakla
yükümlüdür.

B- "Kamu davasn açma görevi" kenar balkl 170. maddesinin birinci ve ikinci fkralarnda;

"(1) Kamu davasn açma görevi, Cumhuriyet savcs tarafndan yerine getirilir.
(2) Soruturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun ilendii hususunda yeterli üphe oluturuyorsa; Cumhuriyet savcs, bir iddianame düzenler."
Hükümlerinin yer ald malûmlardr.
Öte yandan, 04/04/1929 tarihli ve 1412 sayl mülga Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 148. maddesinde düzenlenen "Kamu davasn açmak için Adalet Bakan Cumhuriyet savcsna emir verebilir." hükmü 14/07/2004 tarihli ve 5219 sayl Çeitli Kanunlarda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanunun 3. maddesi ile yürürlükten kaldrlm ve benzer bir hükme 04/12/2004 tarihli ve 5271 sayl Ceza Muhakemesi Kanununda da yer verilmemitir. Bu itibarla 5271 sayl Kanunun 170. maddesinin birinci fkrasndaki "Kamu davas açma görevi, Cumhuriyet savcs tarafndan yerine getirilir." hükmü ile 160. maddesinin birinci fkrasndaki "Cumhuriyet savcs, ihbar veya baka bir suretle bir suçun ilendii izlenimini veren bir hâli örenir örenmez kamu davas açmaya yer olup olmadna karar vermek üzere hemen iin gerçeini aratrmaya balar." hükümleri çerçevesinde kamu davasnn açlmas konusunda Adalet Bakam da dahil olmak üzere her hangi bir kii, kurum veya organn Cumhuriyet savcsna emir verme yetkisi bulunmamaktadr. Bu balamda, kamu davasnn açlmas konusunda görevli ve yetkili klnan makam Cumhuriyet basavclklar olup, telkinde bulunulmas yada talimat verilmesi söz konusu deildir.
 
III- Dedikodu yoluyla oluturulan, doru bilgiler içermeyen ve resmî nitelik tamayan, soru önergesinde ad geçen belgelere itibar edilmemektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Sadullah Ergin

Adalet Bakan''