Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
Basn lan Kurumu Etkinliklerini Hangi Yetkiye Dayandryor?

23.07.2012


Basn lan Kurumu ile TOK arasnda yaplan anlamann yasal dayanan Babakan'a soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:''Basn lan Kurumu Genel Müdürü Sn. Mehmet Atalay, ‘’gazetecilere hizmet pasaportu verilmesi’, ‘evi bulunmayan gazetecilerin ev sahibi olmalar için TOK ile sözleme imzalanmas’, ‘Sansürün kaldrlmasnn 104’üncü yldönümü dolaysyla 22, 23 ve 24 Temmuz 2012 tarihlerini içine alan ve ‘iftar’ ile ‘sahur’ ikramlarn da içeren 3 günlük ‘Basn Bayram’ düzenlenmesi gibi projeler açklamakta, vaatlerde bulunmakta ve etkinlikler düzenlemektedir.


1. Basn lan Kurumunun Tekiline Dair 195 Sayl Kanunun, söz konusu Genel Müdürlüe verdii görevler arasnda Sayn Genel Müdürün yukarda saylan proje, taahhüt ve etkinlikleri üstlenmesine izin veren hiçbir hüküm bulunmad dikkate alndnda;


a- Bu etkinlikler için hangi yetkiyle hangi kamu kayna kullanlmaktadr?

b- Sayn Genel Müdürün ‘gazetecilere hizmet pasaportu alma’ ve ‘evi olmayanlar ev sahibi yapma’ türünden çabalar, kendi rolünü meslek kurulularnn rolüyle kartrmak anlamna gelmiyorsa, hangi amaca hizmet etmektedir?

c- Yasann 50. Maddesine göre cezai ilemler yönünden ‘Devlet Memurlar’ hakkndaki hükümlere tabi olan genel müdürün, yetkilerinin snrlarn amamas hususunda kendisine bir uyar yaplm mdr?

d- 195 sayl yasann 2. Maddesinin Basn lan Kurumu Genel Müdürlüüne verdii görevlerden:

Basnn makine, kat, mürekkep gibi ihtiyaçlarn karlamak,

Süreli yaynlara (mevkutelere) en çok 5 yl vade ile kredi açmak,

Nitelii yönetmelikçe belirlenmi –sadece- YARDIMA MUHTAÇ gazetecilere katk salamak için ‘her türlü sosyal teebbüslerde bulunmak’ eklindeki görevin, yukarda saylanlarla ilgisi nedir?

2. Basn lan Kurumu 2011-2012 yllarnda kaç gazeteciye ‘borç’ vermitir?

3. Basnn –ve basn mensuplarnn- gelimesi için etkinlikler, bilimsel toplantlar, seminer ve sempozyum türü organizasyonlar düzenlemesi yasa tarafndan emredilen Genel Müdürlüün 2011 ve 2012 yllarnda bu türden faaliyetleri var mdr? Varsa, nerede ne zaman yaplm, kimler katlmtr?

4. Basn lan Kurumu Genel Müdürüne yaplan aylk ve varsa dier ödemelerin net ve toplam tutar nedir?

5. Basn lan Kurumu Yönetim Kurulu üyelerine yaplan aylk ödeme tutar nedir?

6. Basn lan Kurumu Genel Kurulu üyelerine ne miktarda ödeme yaplmakta, hangi giderleri karlanmaktadr?

7. Basn lan Kurumu ubesi bulunan illerde gazetelere verilen resmi ilan ödemelerinden ‘Kurum personeli maana destek’ veya baka bir isim altnda kesinti yaplmakta mdr? Yaplyorsa oran –veya miktar- nedir? Bu kesinti hangi yasal dayanaa göre yaplmaktadr?''YANITLAR:

Babakan adna Babakan Yardmcs Bülent Arnç tarafndan 5 Kasm 2012 tarihinde verilen yant aadadr:

''Kurumumuz Genel Müdürlüü kaytlarna 10 Ekim 2012 tarihinde intikal eden 10.10.2012 tarih ve B.02.0.001-031-1129 sayl yazlarnzda, stanbul Milletvekili Sayn Osman Oktay EK'nin, T.C. Babakanlk Makam tarafndan yazl olarak cevaplandrlmas talebi ile vermi olduu 23.07.2012 tarihli soru önergesinin 18 Ekim 2012 tarihine kadar cevaplandrlmas istenilmitir.
Bahsi geçen soru önergesinde yöneltilen hususlar hakknda cevaplarmz srasyla aadaki gibidir.

1. Bilindii üzere, Basn lan Kurumu Tekiline Dair 195 sayl Kanun'un 5 inci maddesi "Yönetmelikte tespit edilecek basn mensuplar 6 nc maddesi "Yukardaki bendde yazl olanlar için dier her türlü sosyal teebbüslerde bulunmak" ve 7 inci maddesi "Kurum bu görevlerini yerine getirmek için gerekli ticari ve sosyal faaliyetlerde bulunur..." hükümleri ile 53 üncü maddesi "... bu kanuna müstenit ilerin yürütme tarzn göstermek üzere bir yönetmelik yaplr..." hükmünü amirdir.

Resmi Gazetenin 12.12.1997 tarih ve 23198 sayl nüshasnda yaynlanan Basn lan Kurumu Yönetmeliinin 114 üncü maddesine dayanlarak hazrlanan ç Hizmet Talimatnn, "Sosyal Hizmetler" bal altndaki 23 üncü maddesinde "Kurumun resmi ilan ve reklamlarn yaynna araclk ödevi dnda kalan ve sosyal amaçlarla yaplan veya sosyal yönü ticari yönünden üstün olan faaliyetlerde bulunabilecei" ifade edilerek, bu faaliyetler tatil köyü iletmecilii, para yardmlar, öle yemei, borç verme ileri, kredi ileri, eitim, aratrma, yayn ve dokümantasyon ileri gibi sosyal hizmetler eklinde sralanm ve bu hizmetlere yenilerinin de eklenebilecei ifade edilmitir.

Ayrca yine Resmi Gazete'nin 19.12.1998 tarih ve 23558 sayl nüshasnda yaynlanan Basn lan Kurumu Eitim, Aratrma Yayn Ve Dokümantasyon Hizmetleri Yönetmeliinin 1 inci maddesinde, Yönetmeliin amaç ve kapsam "Basn lan Kurumu Genel Müdürlüü'nce Kurum personeli ve basn mensuplar ile l Basn ve Halkla likiler Müdürlükleri mensuplarna hizmet içi eitim vermek, basnn sorunlarna k tutmak ve gelimesini salamak amacyla eitim, aratrma ve uygulama fonksiyonlaryla ilgili olarak yaplacak i ve ilemler" eklinde, 4 üncü maddesinin (c] bendinde ise eitim çalmalar "staj, seminer, panel, sempozyum, kurs ve benzeri adlar altnda yaplan çalmalar" olarak belirlenmitir. Bu kapsamda;

a) Basn lan Kurumu Genel Müdürü, Basn lan Kurumu Yönetmeliinin 117 nci maddesi ve Basn lan Kurumu Eitim, Aratrma Yayn Ve Dokümantasyon Hizmetleri Yönetmeliinin 21 inci maddesindeki düzenlemeler ile bu yönetmeliklerin hükümlerini yürütmek üzere yetkilendirilmitir.

b) Kurumumuz tarafndan 22, 23 ve 24 Temmuz 2012 tarihlerinde düzenlenen, kamuoyunda yaratt etki ile sosyal amaçla düzenlendii açkça belli olan ve hiçbir ticari yönü bulunmayan Basn Bayram Etkinlii masraflar, Basn lan Kurumu Genel Kurulu tarafndan belirlenen 2012 bütçesinde tahsisli "Tantma, Arlama, Tören, Organizasyon Giderleri" kaleminden karlanmtr.

c) Uygulamada özellikle yurt dna çkan spor kafilelerine ve görevli spor adamlarna verilen gri pasaportun, yurt dna görevli olarak gidecek basn mensuplarna da görevlerini yaparken kolaylk salamak amacyla verilmesi fikri ilk defa Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun 22 ve 23 Mays 2010 tarihlerinde Kbrs'ta gerçekletirilen Bakanlar Konseyi'nde gündeme gelmi ve bu talep hakknda Basn lan Kurumu Genel Müdürlüü tarafndan ilgili kurulularla irtibat kurulmas, mevzuat alt yapsnn incelenmesi vs. çalmalar yürütülerek basndan sorumlu Sayn Babakan Yardmcs Bülent ARINÇ'a sunulmutur. lgili Basn-Yayn ve Enformasyon Genel Müdürlüü'ne görev olarak tevdi edilen gri pasaport uygulamas kapsamnda, Kurumumuzca herhangi bir harcama yaplmamtr.

d) Evi olmayan ve ev sahibi olmak isteyen basn mensuplar ile Kurumumuz çalanlarndan gelen talepler dorultusunda, T.C. Babakanlk Toplu Konut daresi Bakanl nezdinde görümelerde bulunulmu ve duyulan ihtiyac tespit etmek üzere bir anket çalmas yaplmtr. Yaplan anket çalmas rapor halinde T.C. Babakanlk Toplu Konut daresi Bakanh'na sunulmu olup, T.C. Babakanlk Toplu Konut daresi Bakanl'nm bu konudaki nihai tasarrufu belli olduunda ilgililerine duyurulacaktr. Sosyal yönünün ticari yönünden üstün olduu açkça belli olan bu faaliyet için Kurumumuzca her hangi bir harcama yaplmamtr.

2. Kurumumuz tarafndan Basnda Fikren veya Bedenen Çalanlara Verilecek Borç Para ve Yaplacak Yardmlar Hakkndaki 18 Kasm 1977 tarih ve 68 sayl Genel Kurul Karan uyarnca, 2011 ylnda 6.081 (Altbinseksenbir) kiiye 23.152.800- (Yirmiüçmilyonyüzelliiki binsekizyüz) Türk Liras, 2012 yl Eylül ay sonu itibariyle de 2.866 (kibinsekizyüzaltmalt) kiiye 12.037.200,- (Onikimilyonotuzyedibinikiyüz) Türk Liras tutarnda borç para yardm yaplmtr.

3. 2011 ve 2012 yllarnda, Basn lan Kurumu mevzuatnn uygulanmas ve bu uygulamada çkan problemlerin giderilmesi maksadyla düzenlenen seminerler ile birlikte, basnn geleneksel gazeteciliin yan sra teknolojik gelimenin salad imkânlar da kullanarak elektronik habercilik dünyasna uyum salamas, yeni ekonomik frsatlardan yararlanmas ve özellikle yerel basnn farkl bir perspektif kazanp dönüümünü salamak için eitim imkânlarna sahip olmasnn büyük önem arz etmesi sebebiyle geni kapsaml eitim programlar düzenlenmitir. 2011 ve 2012 yllarnda Kurumumuz tarafndan düzenlenen toplant, seminer ve sempozyum türü organizasyonlarn bilgileri aada verilmektedir.

i.   Türk Basn Reklamcsyla Buluuyor - Gelecein Medyasna Hazrlk Etkinlikleri
Türkiye Reklamverenler Dernei (RVD), Ekonomi Gazetecileri Dernei (EGD) ve nternet Medyas Dernei'nin fJMD) destek verdii programda yerel basn kurulular ile mensuplanna yönelik olarak; yerel basnn, Basn lan Kurumu araclyla yaynlad resmi ilanlardan elde ettii gelirleri yannda, reklam verenlerle buluturularak Türkiye'deki özel ilan pastasndan maksimum seviyede pay alabilmesini temin amacyla; Basnda Yerellik Unsuru, Reklamveren Gözünden Yerel Basn, Yerel Basnn Reklam Pazarndan Ald Pay
Arttrma Metotlar, Reklam Verenlerle likiler, Mobil Pazarlamann Yerel Basn Uygulamalar konu balklar altnda eitim seminerleri verilmitir.
Gaziantep (11.01.2011], zmir (25.01.2011], Trabzon (08.02.2011], Antalya (22.02.2011], Konya (15.03.2011], Diyarbakr (22.03.2011] ve stanbul (17.11.2011] illerinde yaplan seminerlere gerçekletirildii ilden ve çevre illerden gelen gazeteciler ile gazeteciler cemiyetleri ve meslek örgütleri temsilcileri katlmtr. Seminerlere yedi bölge ve krkdört ilden toplam 900 (DokuzYüz]'ü akn basn mensubu katlmtr.

ii.   Yerel Medya Eitimi Seminerleri

Spikerler Dernei'nin destek verdii programda yerel basn çalanlarna yönelik olarak; hedef kitlesiyle dorudan etkileim halinde olan yerel basn personelinin, alan profesyonelleri ve akademisyenler tarafndan workshop metodu ile eitilmesi amacyla; Haber Toplama ve Yazma Teknikleri, Yerel Basnda Muhabir Olmak, Masaüstü Yaynclk, Ajans Habercilii, Basn Hukuku ve Gazetecilerin Hukuki Haklar ile Yeni Medya ve nternet Gazetecilii konu balklar altnda bir tecrübe paylam eklinde eitim seminerleri verilmitir.
Trabzon (05.03.2011], Kayseri (19.03.2011], Manisa (02.04.2011] ve Karabük (20.10.2011] illerinde gerçekletirilen seminerlere gerçekletirildii ilden ve çevre illerden gelen gazeteciler ile gazeteciler cemiyetleri ve meslek örgütleri temsilcileri katlmtr. Seminerlere toplam 450 (Dörtyüzelli]'yi akn basn mensubu katlmtr.

iii. Yerel Basn letmelerine Yönelik KOSGEB Gelitirme ve Destek Programlan Bilgilendirme Toplants (Ankara, 09 Aralk 2011]

Kurumumuz ve KOSGEB ibirliiyle KOB'lere yönelik mevcut gelitirme ve destekleme programlarndan yerel basn iletmelerinin nasl yararlandrlabileceine dair bir bilgilendirme toplants ve panel düzenlenmitir.
Ankara'da gerçekletirilen toplantya KOB statüsünde bulunan yurt genelindeki bütün yerel basn iletmelerine duyuru yaplarak katlm salanan yaklak be yüz basn mensubu ve gazete sahibi itirak etmitir.

iv. Proje Yönetimi Eitim Semineri (stanbul, 03 ubat 2012)

Kurumumuz ve KOSGEB ibirlii ile KOB'lere yönelik mevcut destek ve güçlendirme programlarndan yerel basn iletmelerinin bu yararlandrlmasn özendirmek amacyla 9 Aralk 2011 tarihinde Ankara'da bir tantm toplants gerçekletirilmitir.

Toplantda gazete iletmelerinin ihtiyaçlarnn KOSGEB programlar çerçevesinde ele alnarak projelendirilmesi ve bu konuda Kurumun gerek hizmet alm, gerekse bizzat Kurum personeli tarafndan projelerin hazrlanmas talebi dile getirilmitir. Bu talep dikkate alnarak 3 ubat 2012 tarihinde Kurum personelinden yaklak on kiilik bir proje grubu oluturulmu ve bu kiilere proje yönetimi konusunda profesyonel bir uzman tarafndan üç günlük bir eitim semineri verilmitir.

v. nternet ve Yeni Medya Konferans (Rize, 2 8 Mays 2012)
Kurumumuz ile nternet Medya ve Biliim Federasyonu (MEF) ibirlii içinde 28 Mays 2012 tarihinde Ankara, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümühane, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon'da çalan yaklak 100 basn mensubu ve Valiliklerin basn müdürlerinin katlmyla Rize ilinde "nternet ve Yeni Medya" bal altnda; internet hukuku, yeni medya tanmlamas, internet ekonomisi, internet haber sitesi editörlüü ve internet habercilii konularnda bir konferans düzenlenmitir.

vi.   Basn lan Kurumu Mevzuat ve Uygulanmasnda Karlalan Sorunlar Hakknda Düzenlenen Eitim Semineri ve Bilgilendirme Toplants (Kocaeli, 01-04 Ekim 2012)

01-04 Ekim 2012 tarihleri arasnda ilgili Kurum personelimiz tarafndan Kurumumuz ube müdürleri ile Valiliklerin Basn lan Kurumu mevzuatn uygulamakla görevli Valilik l Basn ve Halkla likiler Müdürlükleri personeline resmi ilan mevzuat ve uygulanmasnda karlalan sorunlar ile çözüm önerileri hakknda Kurumumuza ait Kocaeli-Bayramolu'ndaki Tatil Köyü letmesinde bir eitim semineri verilmitir. Seminere yaklak 120 kii katlmtr.

vii.   Basn lan Kurumu Mevzuat ve Uygulanmasnda Karlalan Sorunlar Hakknda Muhtelif Tarih ve Yerlerde Düzenlenen Bilgilendirme Toplantlar

Kurumumuza intikal ettirilen yazl ve ifahi taleplere binaen, Kurumumuz ubesi bulunmayan ve resmi ilanlarn gazetelerde yaynlanmasna valiliklerin araclk ettii Bayburt, Elaz, Kilis ve Rize illeri ile Kurumumuz ubesi bulunan Balkesir, Batman, Bursa, Denizli, Eskiehir, Gaziantep, zmir, Kayseri, Malatya ve Tekirda illerine gidilerek resmi ilan mevzuat ve uygulanmasnda karlalan sorunlar hakknda valilik, gazete temsilcileri ve gazeteciler cemiyetleri nezdinde Kurumumuz personelince bilgilendirme toplantlar düzenlenerek görü al veriinde bulunulmutur.

4. Basn lan Kurumu Genel Müdürü'ne aylk olarak maa, ikramiye, fazla mesai ücreti ve çocuk yardm dâhil ortalama net 7.104,38 Türk Liras (Yedibinyüzdört Türk Liras Otuzsekiz Kuru) ödenmektedir.

5. Basn lan Kurumu Genel Müdürü'nün de içinde bulunduu Basn lan Kurumu Yönetim Kurulu üyelerine aylk Yönetim Kurulu ücreti olarak toplam net 2.435,53 TL (kibindörtyüzotuzbe Türk Liras Elliüç Kuru) ve ehir dndan katlan üyelere toplant gerçekleen her bir gün için oturma gündelii olarak net 174,11 Türk Liras (Yüzyetmidört Türk Liras Onbir Kuru) ödenmektedir.

6. Basn lan Kurumu Genel Kurul Üyelerine üç ayda bir olarak toplant dönemlerinde ve toplantlara katlmalar halinde genel kurul ücreti olarak toplam net 2.764,16 TL (kibinyediyüzaltmdört Türk Liras Onalt Kuru) ve ehir dndan katlan üyelere toplant gerçekleen her bir gün için oturma gündelii olarak net 184,27 Türk Liras (Yüzseksendört Türk Liras Yirmiyedi Kuru) ödenmektedir. Ayrca stanbul ili dndan toplantya katlan Genel Kurul üyelerinin ulam ve konaklama giderleri karlanmaktadr.

7. Basn lan Kurumu Tekiline Dair 195 sayl Kanun'un 24 üncü maddesinde yaymlaülmasma araclk edilen ilan ve reklamlar üzerinden kesilecek komisyon ücretinin Kurumumuza gelir olarak kaydedilecei hükme balanm olup, kesilecek komisyon oranlan yine bu madde ile düzenlenmitir.
Buna göre, mevkutelerde yaymlatlan resmi ilan ve reklamlardan %15 komisyon ücreti olarak uygulanmaktadr. Anlan komisyon ücreti dnda "Kurum personeli maana destek" veya baka bir isim altnda herhangi bir kesinti yaplmamaktadr.

Bilgilerini sayglarmla arz ederim.


Bülent Arnç

Babakan Yardmcs''