Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
Basn lan Kurumu lan ve Reklamlarndan Komisyon Alnmakta Mdr?

20.06.2012


Basn lan Kurumu tarafndan verilen ilan ve reklamlardan komisyon alnp alnmadn Babakan'a soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1- Basn lan Kurumu eliyle basna verilen resmi ilan ve reklam bedelinden "komisyon" veya baka bir adla kesinti yaplmakta mdr?

2- Kesinti yaplmakta ise bunun yasal dayana ve oran nedir?

3- Söz konusu parann 2011 yl miktar nedir?

4- Söz konusu para hangi gerekçelere kimlere veya hangi kurumlara ödenmektedir?''

 

 

YANITLAR:

Babakan adna Babakan Yardmcs Bülent Arnç tarafndan 27 Temmuz 2012 tarihinde verilen yant aadadr:

''Kurumumuz Genel Müdürlüü kaytlarna 20 Temmuz 2012 tarihinde intikal eden 9 Temmuz 2012 tarihli ve B.02.0.001-031-869 sayl yaznzda, anlan yaznz ekindeki stanbul Milletvekili Sayn Osman Oktay EK'nin, T.C. Babakanlk Makam tarafndan yazl olarak cevaplandrlmas talebi ile vermi olduu 20 Haziran 2012 tarihli soru önergesinin 16 Temmuz 2012 tarihine kadar cevaplandrlmas istenilmitir.

Bahsi geçen soru önergesinde yöneltilen hususlar hakknda:

Bilindii üzere, Basn lân Kurumu, 195 sayl Kanun'un 31 inci maddesi ile bu Kanun'un 34 üncü maddesi uyarnca alman 67 sayl Genel Kurul Karar'mn 3 ve 7 nci maddelerinde belirtilen görev ayrmlarna göre ubelerinin bulunduu stanbul, Ankara, zmir, Adana, Afyonkarahsar, Antalya, Balkesir, Batman, Bursa, Denizli, Diyarbakr, Erzurum, Eskiehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirda, Trabzon, anlurfa, Van ve Zonguldak illerinin Büyükehir ve/veya Merkez Belediyesi snrlar içerisinde resmi lân ve reklâmlarn, anlan ilân ve reklâmlar yaynlama hakkn haiz mevkutelerde nerettirilmesine araclk etmektedir.

Ayn Kanun'un 24 üncü maddesinde, yaymlatlmasna araclk edilen ilân ve reklamlar üzerinden kesilecek "komisyon ücreti"nin Kurumumuza gelir olarak kaydedilecei hükme balanm olup, kesilecek komisyon oranlar yine bu madde ile düzenlemitir.

Buna göre, Kurumumuzun idaresine itirak eden mevkutelerde yaymlatlan resmî ilân ve reklâmlardan % 14 komisyon ücreti alnrken, bu oran dier mevkutelerde yaymlatlan resmî ilân ve reklâmlar için % 15 olarak uygulanmaktadr.
2011 ylnda alnan komisyon ücreti tutar 30.207.443,14 Türk Lirasdr.
Kurumumuzun yüklendii görevin icras hususundaki faaliyet ve çalmalara ilikin giderler, bu komisyon ücretinden karlanmaktadr.

Nitekim 195 sayl Kanun'un 20 nci maddesi uyarnca, 2011 yl gelirinden ayn yl giderleri düüldükten sonra bulunan dönem kârndan ödenecek vergi ve yasal yükümlüklerin mahsubu sonucu gerçekleen "dönem net kâr" 5.365.000,02 Türk Lirasdr.

Bu tutar yine 20 nci maddeye göre her yl ubat ay içerisinde yaplan Kurumumuz Genel Kurulu toplantsnda muhtelif fonlara ayrlmaktadr. Yukarda sözü edilen 2011 yl dönem net kâr, 17 ubat 2012 tarihli Genel Kurul toplantsnda alnan kararla bir sureti ekli Kâr Datm Tablosunda belirlenen miktarlarda lgili fonlara tahsis edilmitir.

Tahsisi yaplan tutarlar ise Genel Kurulumuz veya Yönetim Kurulumuz kararlaryla, ilgili görev ve faaliyetler için kullanlmaktadr. Örnein;

- Basnda fikren veya bedenen çalanlara faizsiz 12 veya 24 ay taksitli "Borç Para Yardm",
- Basnda bir süre fikren veya bedenen çaltktan sonra artk çalamaz hale gelen ve yardma ihtiyac bulunanlara her yl "Muhtaçlk Yardm",
- Vefat eden basn mensubu gazetecilerin yardma muhtaç ailelerine bir defaya mahsus olmak üzere "Ölüm Yardm".
Öte yandan, yine Kurumumuz mevzuatnn lgili maddeleri gereince her yl tahsis bilançosuyla ayrlan mebla, Gazeteci Derneklerine yardm olarak ödenmekte ve ayrca mesleki yatrm veya iletme faaliyetlerinde kullanlmak üzere gazetelere kredi verilmektedir.

2011 ve 2012 yllarnda "Dier Görevler Fonu"ndan, Lozan Bar Antlamas kapsamnda Türkiye'de aznlk olarak kabul edilen topluluklar tarafndan çkarlan 6 (alt) Gazeteye nakdi yardmda bulunulmutur.

Takdir ve tensiplerinize sayglarmla arz ederim.

Bülent Arnç

Babakan Yardmcs''