Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
TBMM TV Yaynlar TRT 3'n Spor Yaynlarndan Daha m nemsiz?

28.07.2011TRT3'ün Meclis çalmalarn 14.00-19.00 arasndaki vakitle snrl tutulacann bildirilmesini Meclis Bakanlna soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''TRT Genel Müdürü brahim ahin imzasyla TBMM Bakanlna gönderilen 24 Haziran 2011 tarih ve B.02.2.TRT.0.70.00.00-030/03/785 No Tu yazda, TBMM ile TRT arasnda 3 Ocak 1995 tarihinde imzalanan protokole atfta bulunularak 1 Ekim 2011 tarihinden itibaren TBMM görümelerinin TRT3 isimli kanal üzerinden doruca yaynlanmasnn saat 14.00-19.00 arasndaki vakitle snrl tutulaca bildirilmitir.


TRT Genel Müdürü bu snrlamaya gerekçe olarak aym saatlere rastlayan spor programlarm (örnein maç kritiklerini) yaynlayamadklann göstermektedir.

1- Hükümet olarak Meclis Genel Kurul veya Parti Meclis Grubu görümelerinin TRT3 araclyla kamuoyuna yanstlmasnn, "spor programlan" yaynlamaktan daha az önemli olduu görüüne katlmakta msnz?

2- TBMM faaliyetlerim TRT araclyla kamuoyuna yanstma ilevinin zaman snrlamasna tabi tutulmasn doru buluyor musunuz?

3- TBMM faahyetlerinin zaman snrlamasna tabi tutulmadan kamuoyuna yanstlmasndan yana iseniz bunu salayacak ne gibi bir çözüm düünmektesiniz?''


AYNI KONUDAK 2. SORU ÖNERGES:

''1- Bakanlnza TRT Genel Müdürü brahim ahin imzasyla gönderilen 24 Haziran 2011 tarih, B.02.2.TRT.0.70.00.00-030/03/785 NoTu yazda, TBMM ile TRT arasnda imzalanan 3.1.1995 tarihli bir protokole atfta bulunularak, TRT-3'ten, TBMM faaliyetlerini kamuoyuna CANLI ekilde iletmek amacyla yaplan yaynlarn bundan böyle saat 14.00-19.00 arasyla snrl tutulaca ve buna Bakanlk makamnca 1 Ekim 2011 tarihinden geçerli olmak üzere 11 Temmuz 2011 tarihinde "onay" verildii doru mudur?

2- Bu onay verilirken TBMM'de Grubu bulunan partilerin görüleri alnm, örnein konu TBMM Bakanlk Divan Danma Kurulu'nda tartlm mdr?

3- TRT'nin, Ulusal Egemenliin en önemli temsilcisi olan TBMM faaliyetleri yerine "özellikle spor programlarn" aksatmamak için bu talepte bulunduu yani "milli irade" ile "spor programlan" arasndaki tercihini spor programlarndan yana yapt doru mudur?

4- TBMM Bakanl ile TRT arasnda 3 Ocak 1995 tarihinde imzaland bildirilen Protokolden sonra TRT ile ilgili 2954 sayl yasann 11 Haziran 2008 tarihinde deitirildii ve 5767 Sayl yasann 6'nc maddesinin: "(...) Kuruma (TRT'ye) tahsis edilen TV kanallarndan biri olan TRT3'ten TBMM TV araclyla TBMM faaliyetleri yanstlr. Türkiye Büyük Millet Meclisi faaüyetierinin hangi ölçüde yanstlaca hususu, TBMM Bakanl ile TRT Kurumu Genel Müdürlüünce birlikte hazrlanacak protokolle belirlenir" diyen amir hükmü gereince yeni bir protokol yaplm mdr?

5- TBMM'nin faaliyetlerinin kamuoyuna yansmasn snrlama sonucunu verecek bu yeni uygulama, bata TBMM olmak üzere devletin tüm kurumlarnn ileyiini effaflatrmay vaat eden Adalet ve Kalknma Partisi'nin TBMM'deki çounluunca da benimsenen temel politikalarla çelimekte deil midir?

6- TRT'nin önerdii ve TBMM Bakanlnn -en azndan bu aamada-uygun gördüü uygulama balaynca, bundan asl, Parlamentoda temsil edilen ve toplantlarn sabah saatlerinden 14.00'e kadar yapan TBMM Parti Meclis Gruplanmn etkilenecei yani oralarda ifade edilen görü ve yaplan müzakerelerin kamuoyuna yanstlmasnn engellenecei doru mudur?

7- Parlamento faaliyetlerini kamuoyuna canl ekilde yanstma ilkesini benimseyip yaama geçirmi hiçbir demokraside, TRT Genel Müdürlüünün istedii gibi bir zaman snrlamas uygulanmakta mdr?''YANITLAR:


Meclis Bakan Cemil Çiçek adna önergeyi yantlayan Meclis Bakanvekili Mehmet Salam'n verdii yantlar aadadr:1. ÖNERGENN CEVABI

''Cevap 1-3.- çtüzüün "Toplant günleri" balkl 54 üncü maddesinin; "Resmi tatile rastlamad takdirde Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Genel Kurulu, sal, çaramba, perembe günleri saat 15.00'ten 19.00'a kadar toplanr. Danma Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul, toplant hafta, gün ve saatlerini deitirebilecei gibi, dier günlerde de toplant yaplmasna karar verebilir." hükmü gereince TBMM Genel Kurulu, Danma Kurulunun aksi yönde bir teklifi Genel Kurulca kabul edilmedii müddetçe belirtilen gün ve saatlerde toplanmaktadr. Merkezî yönetim bütçe kanunu tasars ile kesin hesap kanunu tasars görümelerinde uzun sürelere ihtiyaç duyulmas nedeniyle bu süreler uzayabilmektedir. Fakat bu görümeler, 03/01/1995 tarihinde TBMM Bakanl ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) arasnda yaplan Protokole göre istisna kapsamnda olduundan kesintisiz yaynlanmaya devam edecektir.

Hâlihazrda TBMM Bakanl, yasama faaliyetlerini TRT 3'e ek olarak www.tbmmtv.gov.tr ve www.meclistv.gov.tr adreslerinden de kesintisiz olarak internet yoluyla halka ulatrmaktadr.''


2. ÖNERGENN CEVABI:


''Cevap 1-7.- TBMM TV'nin 1 Ekim 2011'den itibaren uygulad yeni yayn düzenine dair onay daha önce verilmitir. 11 Temmuz 2011 tarihinde imzalanan belge, TRT ile karlkl mutabk kalnan daha önceki tarihlere ait durumun TBMM Bakanlna arz ile ilgilidir. Yaplan iler, 03/01/1995 tarihli hâlen yürürlükte bulunan Protokole uygun rutin yazmalar içermektedir. TRT, Protokol hükümlerinin uygulanmasn talep etmitir. Bahse konu Protokol, TRT eski Genel Müdürü Tayfun AKGÜNER ile TBMM eski Bakan Hüsamettin CNDORUK arasnda imzalanmtr. mzalanan bu Protokol 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayl Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 21 inci maddesine istinaden yaplmtr. Ayn zamanda 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayl Radyo ve Televizyonlarn Kurulu ve Yayn Hizmetleri Hakknda Kanunun 26 nc maddesinin üçüncü fkras da, TRT ile yaplacak protokol ile kamu kurumlannm ikaz, duyuru ve eitim maksadyla yayn yaplabileceini içermektedir. Arada imzalanm baka bir protokol olmad için, yaynlarn mevcut Protokole göre yaplmasna engel bir durum bulunmamaktadr. Ayrca bir önceki TBMM Bakan tarafndan imzalanan 03/01/1995 tarihli Protokole uyma taahhüdü de Protokolün yenilenmesi ile e hukuki deere sahiptir.

Siyasi parti grup toplantlarnda, Genel Kurul çalmalarnn aksine TBMM TV'nin yayn tekeli bulunmamaktadr. Dier bir deyile grup toplantlar, gerek canl, gerek banttan olsun, dileyen televizyon kanallarnca izlenmekte ve hiçbir engel olmakszn ekranlara aktarlmaktadr.

Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet Salam

TBMM Bakanvekili''